• Tehlikeli Madde Taşımacılığı

  Bu ulusal yeterliliğin amacı Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  - Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

  - Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  - Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır

  Tehlikeli Madde Taşımacılığı Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.

  17UY0331-3/A1 İSG, ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE KALİTE
  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuatı sıralar.
  BG.2 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki prosedür ve talimatları açıklar.
  BG.3 Araç kaynaklı tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.4 Trafik şartlarından oluşabilecek tehlikelere karşı uygulanacak trafik ve güvenlik kurallarını sıralar.
  BG.5 İş süreçlerinde ve hazırlık aşamalarında Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılmasına ilişkin talimatları açıklar.
  BG.6 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanını sıralar.
  BG.7 Araçta bulundurulması gereken koruma ve acil durum müdahale ekipmanının kullanımını açıklar.
  BG.8 Tehlikeli madde taşınması sırasında meydana gelebilecek kaza veya tehlike durumlarında uygulanacak talimatları açıklar.
  BG.9 Yapılan işin gereklerine uygun çevre koruma önlemlerini sıralar.
  BG.10 İş süreçlerinde geri dönüşümü olmayan tehlikeli insan sağlığına zararlı olabilecek atıklarla ilgili alınacak önlemleri açıklar.
  BG.11 Kullanılan yakıtların çevreye etkilerini açıklar.
  BG.12 Gürültü kirliliğini önlemek için alınacak azami önlemleri açıklar.
  BG.13 Daha az doğal kaynak kullanımını sağlayacak tedbirleri açıklar.
  BG.14 Ekonomik sürüş tekniklerini sıralar.
  BG.15 İş süreçlerinde uygulanması gereken kaliteli hizmet ilke ve kurallarını sıralar.
  BG.16 İş süreci içerisinde uygulanacak yasaların öngördüğü trafik kurallarını açıklar.
  BG.17 Müşteri memnuniyetini sağlamak için alınabilecek tedbirleri açıklar.
  BG.18 İş süreci içerisinde karşılaştığı hata ve arızaları ortadan kaldırmaya yönelik görevleri kapsamındaki işlemleri açıklar.

  17UY0331-3/B1 TANK/TANKERLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.2 Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar.
  BG.3 Sürüş ve dinlenme kurallarını açıklar.
  BG.4 Araç istiap hadlerini açıklar.
  BG.5 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.6 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.7 Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan tankların ve ekipmanların test, muayene ve kontrol sürelerini açıklar.
  BG.8 Taşıtın yakıt deposunda biriken suyun ilgili talimatlar çerçevesinde boşaltılma periyodunu belirtir.
  BG.9 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.10 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.11 Tank dolaplarında ve taşıt içinde bulunması gereken yangın söndürme tüpü sayısını belirtir.
  BG.12 Tehlikeli madde taşınması ile ilgili kontrol edilmesi gereken levha, plaka ve etiketleri sıralar.
  BG.13 Hava basıncı, yağ basıncı, hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerini açıklar.
  BG.14 Yükleme öncesi, alacağı ürünün/yükün türüne (katı, sıvı, gaz, vb.), cinsine (akaryakıt, gaz, asit, kimyevi madde, tıbbi atık, vb.) ve özelliğine (patlayıcı, yanıcı, parlayıcı, vb.) göre
  taşıta ve ürüne/yüke ait görevleri kapsamındaki idari kontrollerin neler olduğunu açıklar.
  BG.15 Tankın temizliği ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.16 Yükleme yapacağı alandaki yapmakla yükümlü bulunduğu taşıta ve ürüne ait idari faaliyetleri belirtir.
  BG.17 Yüklemesi yapılacak ürünün cinsine ve miktarına göre doğru, eksiksiz ve karışık yükleme esaslarına ilişkin işlemleri açıklar.
  BG.18 İlgili mevzuat ve talimatlar gereği taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde taşınan ürüne ait ikaz levhası ile ilave ikaz levhası ve turuncu plaka aracın nerelerine yerleştirileceğini açıklar.
  BG.19 Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını sıralar.
  BG.20 Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarının neler olduğunu sıralar.
  BG.21 Boşaltma yapılan alanda varsa taşıta ve ürüne ait idari faaliyetlerin neler olduğunu sıralar.
  BG.22 Boşaltma yapacağı ürünün cinsine ve özelliğine göre, taşıt üzerindeki teknik teçhizatı ve boşaltım emniyetini sağlayan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri sıralar.
  BG.23 Boşaltma işlemi sonrası alınması zorunlu emniyet tedbirlerini açıklar.

  17UY0331-3/B2 PATLAYICI MADDE İÇEREN PAKETLERİ/AMBALAJLARI TAŞIMA
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.2 Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar.
  BG.3 Sürüş ve dinlenme kurallarını açıklar.
  BG.4 Araç istiap hadlerini açıklar.
  BG.5 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.6 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.7 Taşıtın yakıt deposunda biriken suyun boşaltılma periyodunu belirtir.
  BG.8 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.9 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.10 Taşıtta bulunması gereken yangın söndürme tüpü sayısını belirtir.
  BG.11 Patlayıcı madde taşınması ile ilgili kontrol edilmesi gereken levha, plaka ve etiketleri belirtir.
  BG.12 Hava basıncı, yağ basıncı, hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerini açıklar.
  BG.13 Rölanti devrinin talimatlarda belirlenen değerlerini belirtir.
  BG.14 Yükleme öncesi, alacağı patlayıcının türüne, cinsine ve özelliğine göre taşıta ve patlayıcıya ait görevleri kapsamındaki idari kontrollerin neler olduğunu açıklar.
  BG.15 Yükleme yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait yapmakla yükümlü olduğu idari faaliyetleri belirtir.
  BG.16 Yükleme güvenliği ile ilgili talimat ve kuralları açıklar.
  BG.17 Taşınan patlayıcıya ait ikaz levhası ve turuncu plakanın taşıt üzerine takılması ile ilgili talimat ve kuralları açıklar.
  BG.18 Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını sıralar.
  BG.19 Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarını sıralar.
  BG.20 Boşaltma yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait yapılacak olan ilgili mevzuatın gerektirdiği idari faaliyetleri belirtir.
  BG.21 Malzemenin cinsine ve miktarına göre boşaltma işleminin yapılmasına ilişkin süreci açıklar.
  BG.22 Boşaltma işlemi sonrasında alınacak emniyet tedbirlerini sıralar.

  17UY0331-3/B3 RADYOAKTİF MADDE İÇEREN PAKETLERİ/AMBALAJLARI TAŞIMA
  BG.1 Araçta bulundurulması zorunlu olan araç, gereç ve ekipmanları sıralar.
  BG.2 Güzergah belirlerken yapılacak işlemleri sıralar.
  BG.3 Sürüş ve dinlenme kurallarını açıklar.
  BG.4 Araç istihap hadlerini belirtir.
  BG.5 Araçta bulundurulması zorunlu belgeleri sıralar.
  BG.6 Aracın periyodik bakımına ilişkin hususları açıklar.
  BG.7 Taşıtın yakıt deposunda biriken suyun boşaltılma periyodunu belirtir.
  BG.8 Lastiklerin hava basıncının uygunluğunu kontrol etme yöntemlerini açıklar.
  BG.9 Lastiklerin olması gereken diş derinliği ölçülerini açıklar.
  BG.10 Taşıtta bulunması gereken yangın söndürme tüpü sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BG.11 Radyoaktif madde taşınması ile ilgili kontrol edilmesi gereken levha, plaka ve etiketleri belirtir.
  BG.12 Hava basıncı, yağ basıncı, hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerini açıklar.
  BG.13 Yükleme yapacağı alanda varsa taşıta ve radyoaktif maddeye ait yapmakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatın öngördüğü idari faaliyetleri belirtir.
  BG.14 Yükleme güvenliği ile ilgili talimat ve kuralları açıklar.
  BG.15 Yüklenen radyoaktif madde ile ilgili yapılması gereken kontrolleri (hasar durumu, etiketler, malzeme-taşıma evrakı karşılaştırması, vb.) sıralar.
  BG.16 Taşınan radyoaktif maddeye ait ikaz levhası ile varsa ikaz levhası ve turuncu plakanın taşıt üzerine takılması ile ilgili talimat ve kuralları açıklar.
  BG.17 Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını sıralar.
  BG.18 Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarını sıralar.
  BG.19 Radyo aktif madde taşınması halinde ilgili mevzuata göre olması gereken radyasyon seviyesini belirtir.
  BG.20 Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyete alınması ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.21 Araç personeli haricinde araçta yolcu bulundurulması ile ilgili kuralları açıklar.
  BG.22 Boşaltma yapacağı alanda varsa taşıta ve radyoaktif maddeye ait yapılacak olan idari faaliyetleri belirtir.
  BG.23 Malzemenin cinsine ve miktarına göre doğru, eksiksiz ve ilgili teknik talimatlara uygun olarak boşaltma işleminin yapılmasına ilişkin süreci açıklar.
  BG.24 Boşaltma işlemi sonrasında alınacak emniyet tedbirlerini sıralar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  17UY0331-3/B1 TANK/TANKERLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA
  BY.1 Gideceği güzergâhı, verilen adrese göre, gerekirse karayolları haritasından
  bakarak ve/veya navigasyon cihazından yararlanarak kontrol eder.
  BY.2* İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (SRC 5,
  taşıma evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.

  BY.3 * Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan tankların ve ekipmanların test, muayene ve kontrol sürelerini kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir.
  BY.4 Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.
  BY.5 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.6* Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.7* Araç lastiklerinin diş derinliğini uygun derinlikte olup olmadığını kontrol eder.
  BY.8 * Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.9 * Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder.
  BY.10* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.11 Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın eksiksiz ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.12* Tank dolaplarındaki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.13 Tank gözlerinde ürün olup olmadığını kontrol ederek gerekli tedbirleri alır.
  BY.14 * Tehlikeli madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.
  BY.15 Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.16 Taşıtın içini kontrol ederek kirli bölümleri temizler.
  BY.17 Sürücü koltuğunu kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.18 Dış ve iç aynaları kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.19 * Taşıt içindeki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

  BY.20 Aracın iç fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.21 Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.22 Cam suyunu ve sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.23 Hava basıncı, yağ basıncı ve hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerde olduğunu kontrol eder.
  BY.24 * Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.25 Korna kontrolü yapar.
  BY.26 Motoru çalıştırarak gösterge değerlerinin (yağlama, soğutma, şarj durumu, vb.) uygunluk kontrolünü yapar.
  BY.27 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.28 Kilometre sayacına bakarak yakıt miktarının yeterli olup olmadığını kontrol eder.
  BY.29 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.

  BY.30* Yükleme öncesi, alacağı ürünün/yükün türüne (katı, sıvı, gaz, vb.), cinsine (akaryakıt, gaz, asit, kimyevi madde, tıbbi atık, vb.) ve özelliğine (patlayıcı,
  yanıcı, parlayıcı, vb.) göre taşıta ve ürüne/yüke ait görevleri kapsamındaki idari kontrolleri yapar.

  BY.31 * Daha önce tankta taşınmış olan yükün türünü, cinsini ve özelliğini dikkate alarak tankın temizliğini kontrol eder.
  BY.32 Trafik kurallarına ve talimatlara uygun olarak, taşıtı güvenli sürüş ile yükleme yapacağı dolum alanına getirir.
  BY.33 Yükleme yapacağı alanda taşıta ve ürüne ait ilgili mevzuatın gerektirdiği idari faaliyetleri gerçekleştirir.

  BY.34 * Yükleme yapacağı ürünün türüne (katı, sıvı, gaz, vb.), cinsine (akaryakıt, asit, kimyevi madde, tıbbi atık, vb.) ve özelliğine (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı, vb.) göre taşıtın ve bölgenin emniyetini sağlar.
  BY.35 * Yükleme esnasında olası tehlikeleri engellemek amacıyla yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve statik elektrik yüklü eşya ve maddeleri (sigara, çakmak, cep telefonu
  vb.) talimatlara uygun olarak emniyete alır.
  BY.36* Yükleme yapacağı ürünün türüne, cinsine ve özelliğine göre uygun KKD’yi giyer.
  BY.37 Yükleme yapacağı ürünün cinsine ve özelliğine göre, taşıt üzerindeki teknik teçhizatı ve yükleme emniyetini sağlayan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri hazır hale getirir.
  BY.38 Yüklemesi yapılacak ürünün cinsine ve miktarına göre doğru, eksiksiz ve karışık yükleme esaslarına ilişkin işlemlerin, taşıma evrakına göre yapıldığını kontrol eder.
  BY.39 * Yüklemesi yapılan ürünlerin bulunduğu tankların kapaklarını boşaltma işlemi yapılana kadar açılmaması için mühürlenmesini sağlar.
  BY.40* Taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde taşınan ürüne ait ikaz levhası ve turuncu plaka yerleştirir.
  BY.41 Yükleme sonrası yola çıkış kontrollerini yaparak taşıtın ve bölgenin emniyetini alır.
  BY.42 Trafik kurallarına uygun ve ilgili mevzuata göre belirlenmiş yol güzergahında yükü boşaltacağı alana hareket eder.
  BY.43* Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini gerçekleştirir.
  BY.44* Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.
  BY.45 * Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır.
  BY.46 Taşıtı, ürünün boşaltılacağı alana talimatlara uygun olarak yanaştırır.
  BY.47 Boşaltma yapacağı alanda varsa taşıta ve ürüne ait ilgili mevzuatın gerektirdiği idari faaliyetleri gerçekleştirir.
  BY.48 * Boşaltma yapacağı ürünün türüne, cinsine ve özelliğine göre talimatlarda belirtilen prosedürlere uygun emniyet tedbirlerini alarak KKD’yi giyer.
  BY.49 * Boşaltma yapacağı ürünün cinsine ve özelliğine göre, taşıt üzerindeki teknik teçhizatı ve boşaltım emniyetini sağlayan araç, gereç, ekipman ve malzemeleri hazır hale getirir.
  BY.50* Ürünün cinsine ve miktarına göre boşaltım işleminin yapılmasını sağlar.
  BY.51* Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alarak araç, gereç ve teçhizatı toparlar.
  BY.52 Taşıtı daha önce belirlenen noktaya park eder.

  17UY0331-3/B2 PATLAYICI MADDE İÇEREN PAKETLERİ/AMBALAJLARI TAŞIMA
  BY.1 Gideceği güzergâhı, verilen adrese göre, gerekirse karayolları haritasından bakarak ve/veya navigasyon cihazından yararlanarak kontrol eder.
  BY.2 Aracın istiap haddini aşmayacak şekilde yüklendiğini kontrol eder.
  *BY.3 İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (SRC 5, taşıma evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.
  BY.4 Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.

  BY.5 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.6 Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.7 Araç lastiklerinin diş derinliğini uygun derinlikte olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.8 Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.9 Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder. 
  BY.10* Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.11 Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın eksiksiz ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.12 Patlayıcı madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.
  BY.13 Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.14 Taşıtın içini kontrol ederek temizler.
  BY.15 Sürücü koltuğunu kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.16 Dış ve iç aynaları kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.17 Taşıt içindeki yangın tüplerinin sayısını ve çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.18 Aracın iç fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.19 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.20 Kilometre sayacına bakarak yakıt miktarını yeterli olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.21 Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.22 Cam suyunu ve sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.23 Hava basıncı, yağ basıncı ve hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerde olduğunu kontrol eder.
  *BY.24 Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.25 Korna kontrolü yapar.
  BY.26 Motoru çalıştırarak gösterge değerlerinin (yağlama, soğutma, şarj durumu, vb.) uygunluk kontrolünü yapar.
  BY.27 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.28 Gösterge panelinden kilometre sayacını ve yakıt miktarını kontrol eder.
  BY.29 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  *BY.30 Yükleme öncesi, alacağı patlayıcının türüne, cinsine ve özelliğine göre taşıta ve
  patlayıcıya ait görevleri kapsamındaki ilgili mevzuatın gerektirdiği idari
  kontrolleri yapar.
  BY.31 Trafik kurallarına ve talimatlara uygun olarak, taşıtı güvenli sürüş ile yükleme yapacağı alana getirir.
  *BY.32 Taşıtın ve yükleme yapacağı bölgenin emniyetini belirlenen talimatlar doğrultusunda alır.
  *BY.33 Yükleme yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait idari faaliyetleri gerçekleştirir.
  *BY.34 Yüklemenin belirlenen talimatlara ve emniyet kurallarına göre yapıldığını kontrol eder.
  *BY.35 Yüklenen patlayıcıda güvenliği tehdit eden herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.36 Yüklenen patlayıcının korunduğu ambalajın üzerindeki tehlike ikaz etiketinin hasarsız ve yıpranmamış olduğunu kontrol eder.
   *BY.37 Yüklenen malzeme ile taşıma evrakındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.  
  BY.38 * Taşıma esnasında malzemenin korunduğu paketlerin/ambalajların kaymaması, dökülmemesi ve saçılmaması için branda ile üstünü örterek germe kayışı ile sabitler.
  BY.39* İlgili mevzuat ve talimatlar gereği taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde taşınan malzemeye ait ikaz levhası ve turuncu plaka yerleştirir.
  BY.40 Trafik kurallarına uygun ve ilgili mevzuata göre belirlenmiş yol güzergahında yükü boşaltacağı alana hareket eder.
  BY.41 * Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini gerçekleştirir.
  BY.42 * Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.  
  BY.43* Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır.
  BY.44 Taşıtı, malzemenin boşaltılacağı alana talimatlara uygun olarak yanaştırır.
  BY.45* Boşaltma yapacağı alanda varsa taşıta ve patlayıcıya ait idari faaliyetleri gerçekleştirir.
  BY.46 Malzemenin taşıttan indirilmeye hazır hale getirilmesini sağlar.
  BY.47* Malzemenin cinsine ve miktarına göre boşaltma işleminin yapılmasını sağlar.
  BY.48 * Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alır.
  BY.49 Taşıtı daha önce belirlenen noktaya park eder.

  17UY0331-3/B3 RADYOAKTİF MADDE İÇEREN PAKETLERİ/AMBALAJLARI TAŞIMA
  BY.1 Gideceği güzergâhı, verilen adrese göre, gerekirse karayolları haritasından bakarak ve/veya navigasyon cihazından yararlanarak kontrol eder.
  *BY.2 İlgili mevzuatta belirlenen taşıtta bulundurulması zorunlu belgelerin (Sınıf 7 kapsamlı SRC 5, acil durum planı, radyoaktif madde taşınmasına ilişkin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenmiş lisans belgesi örneği, tehlike durum planı, radyasyon ölçüm cihazının güncel kalibrasyon belgesi, taşıma evrakı, yazılı talimat vb.) tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.
  BY.3 Aracın dış temizliğini kontrol ederek kirli bölgeleri temizler.
  BY.4 Araç dışı görsel birimlerde (cam, kaporta, tampon, vb.) hasar olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.5 Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder.
  BY.6 Araç lastiklerinin diş derinliğini uygun derinlikte olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.7 Araç lastiklerinin hava basıncının uygun ölçülerde olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.8 Dönüş, park ve stop lambalarında hasar olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.9 Motor kaputunu açarak ve aracın altına bakarak herhangi bir yağ ve su sızdırması olup olmadığını kontrol eder.
  BY.10 Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın eksiksiz ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder.
  BY.11* Radyoaktif madde taşıdığını belirtir ilgili tehlike ikaz levhalarının, plaka ve etiketlerin tam ve eksiksiz olduğunu kontrol eder.
  BY.12 Aracın dış fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.13 Taşıtın içini kontrol ederek temizler.
  BY.14 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.15 Kilometre sayacına da bakarak yakıt miktarını yeterli olup olmadığını kontrol eder.
  BY.16 Sürücü koltuğunu kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.17 Dış ve iç aynaları kontrol ederek, sürüşe uygun ayarlamaları yapar.
  BY.18 * Taşıt içindeki yangın tüplerini kontrol eder.
  BY.19 Aracın iç fiziksel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.20* Araç içi ve dışı aydınlatmaların, kısa ve uzun huzmeli farların, acil uyarı ışığının ve ilgili tüm ışıkların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.21 Hava koşullarını da dikkate alarak cam suyunu sileceklerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
  BY.22 Hava basıncı, yağ basıncı ve hararet göstergelerinin talimatlarda belirlenen değerlerde olduğunu kontrol eder.
  BY.23* Fren ve el freni kontrolü yapar.
  BY.24 Korna kontrolü yapar.
  BY.25 Motoru çalıştırarak gösterge değerlerinin (yağlama, soğutma, şarj durumu, vb.) uygunluk kontrolünü yapar.
  BY.26 Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin talimatlarda beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder.
  BY.27 Gösterge panelinden kilometre sayacını ve yakıt miktarını kontrol eder.
  BY.28 Aracın fonksiyonel kontrolleri sonucunda tespit ettiği aksaklıkları giderir.
  BY.29* Yükleme öncesi, radyoaktif maddenin türüne, cinsine ve özelliğine göre kontrolleri yapar.
  BY.30 Trafik kurallarına ve talimatlara uygun olarak, taşıtı güvenli sürüş ile yükleme yapacağı alana getirir.
  BY.31* Taşıtın ve yükleme yapacağı bölgenin emniyetini belirlenen talimatlar doğrultusunda alır.
  BY.32* Yükleme yapacağı alanda taşıta ve radyoaktif maddeye ait idari faaliyetleri gerçekleştirir.
  BY.33* Yüklemenin paket bütünlüğünü bozmadan yapıldığını kontrol eder.
  *BY.34 Yüklenen radyoaktif madde paketlerinde/ ambalajlarında güvenliği tehdit eden herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol eder.
  *BY.35 Herhangi bir hasar olduğu görülmesi halinde radyasyondan korunma sorumlusunu haberdar eder.
  *BY.36 Yüklenen radyoaktif madde içeren paketin/ambalajın üzerindeki tehlike ikaz etiketinin hasarsız olduğunu kontrol eder.
  *BY.37 Yüklenen radyoaktif madde ile taşıma evrakındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder.
  *BY.38 İlgili mevzuat ve talimatlar gereği taşıt üzerinde görünürlüğü sağlanacak şekilde taşınan radyoaktif maddeye ait ikaz levhası ve turuncu plaka yerleştirir.
  BY.39 Trafik kurallarına uygun ve ilgili mevzuata göre belirlenmiş yol güzergahında yükü boşaltacağı alana hareket eder.
  *BY.40 Şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız sınırlamalarını dikkate alarak sürüş faaliyetini gerçekleştirir.
  *BY.41 Tünel ve köprülerdeki trafik kısıtlamalarına uygun sürüş faaliyetini ifade eder.3
  *BY.42 Radyasyon seviyesinin olması gereken oranlarda olup olmadığının kontrol edilmesini (radyasyon görevlisi tarafından radyasyon ölçüm cihazı ile
  yapılmasını) sağlar.
  *BY.43 Sürüş esnasında, duraklaması ya da mola vermesi gerekli zaruri durumlarda duraklama kurallarına uygun olarak aracın ve çevrenin emniyet tedbirlerini alır.
  BY.44 Park edilecek alanlarda insan ve araç yoğunluğunun en az olduğu yerleri tercih eder, park halindeki aracı kilitli vaziyette bulundurur.
  BY.45 Taşıtı, malzemenin boşaltılacağı alana talimatlara uygun olarak yanaştırır.
  *BY.46 Boşaltma yapacağı alanda taşıta ve radyoaktif maddeye ait idari faaliyetleri gerçekleştirir.
  BY.47 Malzemenin taşıttan indirilmeye hazır hale getirilmesini sağlar.
  *BY.48 Malzemenin cinsine ve miktarına göre boşaltma işleminin yapılmasını sağlar.
  BY.49 Boşaltılan radyoaktif madde içeren paketin bütünlüğünün korunduğunu kontrol eder.  
  BY.50 Boşaltılan araç üzerindeki radyoaktif madde taşındığına ilişkin bulunan plakaları kaldırır.
  BY.51 Boşaltma işlemi sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alır.
  BY.52 Taşıtı daha önce belirlenen noktaya park eder.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.