• 17UY0301-3/00 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 3)

  Ahşap Mobilya İmalatçısı Mesleğinin Alt Birimleri:

  17UY0301-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  17UY0301-3/A2: Ahşap Mobilya İmalatı
  17UY0301-3/A3: Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

  Ahşap Mobilya İmalatçısı  Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  17UY0301-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA VE İŞ ORGANİZASYONU YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere göre, kullanılması gereken KKD’leri ayırt eder.
  BG.2 Uyarı işaret ve levhalarının, çalışma ortamında uygun yerlerde bulundurulmasını gerekçeleriyle açıklar.
  BG.3 Çalışma ortamındaki toz, gaz gibi uçucu maddeler ile ilgili riskleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.
  BG.4 Çalışma ortamındaki işlenmiş mobilya elemanlarının düşmesi ile ilgili riskleri ve alınması gereken önlemleri açıklar.
  BG.5 Çalışma ortamında yangına karşı alınması gereken tedbirleri gerekçeleriyle birlikte açıklar.
  BG.6 Yeni başlamış düşük yoğunluklu yangına müdahale tekniklerini açıklar.  
  BG.7 Acil durum eylem planına uygun davranış ve alınacak önlemleri açıklar.
  BG.8 İş kazası durumunda uygulanacak prosedürleri açıklar.
  BG.9 Çalışma ortamında üretimi etkileyecek çevresel etkileri açıklar.
  BG.10 İmalat işlemlerinden çıkan fire ve ıskarta malzemelerin muhafaza koşulları açıklar.
  BG.11 İmalat sürecinde oluşan atıkları sınıflandırma yöntemini açıklar.  
  BG.12 İmalat sürecinde oluşan ve geri dönüşümü olan atıkları açıklar. 
  BG.13 İşletme kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanma yöntemlerini açıklar.
  BG.14 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanı düzenleme yöntemini açıklar.
  BG.15 İmalat sürecinde yapılan işlerin özellik ve aşamalarına göre tutulması gereken kayıt ve formları açıklar.
  BG.16 İmalat sürecinde tutulan kayıt ve formların içeriklerini açıklar.  
  BG.17 Mesleki gelişim için yürütülmesi gereken faaliyetleri açıklar.
  BG.18 Mesleki gelişimin iş süreçlerinde, kalite ve verimliliğe olan katkısını açıklar.

  17UY0301-3/A2: AHŞAP MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 İmalat için gelen kerestelerin istifleme yöntemlerini (yatay, dikey ve benzeri) açıklar.  
  BG.2 Kereste nem ölçüm yöntemlerini açıklar.  
  BG.3 Kerestenin yüz (ön) ve cumba (yan) yüzey özelliklerini açıklar.  
  BG.4 Ağaç türü ve yüzey özelliğine göre kullanılacak zımpara çeşitlerini açıklar.  
  BG.5 Üretim sürecinde kullanılan ve iş sağlığı güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanma yöntemlerini ve depolama koşullarını açıklar.
  BG.6 İmalatta oluşan hataları açıklar.  
  BG.7 Hataların oluşum nedenlerini açıklar.  
  BG.8 Hata ve arıza gidermeyle ilgili işlemleri ve hata giderme yöntemlerini açıklar.  
  BG.9 Hata düzeltici ve önleyici faaliyet talep formunun içeriğini açıklar.

  17UY0301-3/A3 AHŞAP MOBİLYA ONARIM VE AMBALAJLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Mobilyadaki hasarları tespit etme yöntemlerini açıklar.  
  BG.2 Mobilyadaki hasara göre hasar giderme metotlarını açıklar.  
  BG.3 Mobilyadaki hasara ve hasar giderme metoduna göre kullanılması gereken malzemeleri belirler. 
  BG.4 Hasar giderme metoduna göre kullanılması gereken alet ve ekipmanları belirler.  
  BG.5 Mobilyadaki hasara göre kullanılması gereken fonksiyonel elemanları ve aksesuarları belirler.  
  BG.6 Fonksiyonel elemanları değiştirme metoduna göre kullanılması gereken alet ve ekipmanları belirler.  
  BG.7 Montajlı ürünlerde kullanılacak ambalaj malzemelerini ve işlevlerini açıklar.
  BG.8 Demonte ürünlerde kullanılacak ambalaj malzemelerini ve işlevlerini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  17UY0301-3/A2: AHŞAP MOBİLYA İMALATI YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 İmalat için gelen keresteleri istifler. 
  BY.2 Kullanılacak malzemeleri işin özelliklerine göre seçerek yeterli miktarda çalışma alanına taşır.
  BY.3 Kerestenin nem ölçümünü iş deneyimlerine dayalı (sıcaklık kontrolü, üzerine talaş yapışma durumu, ses, ağırlık ve benzeri) yöntemlerle veya nem ölçüm aletleri ile yapar.
  BY.4 İmalatta kullanacağı masif ahşap, levha esaslı malzemeler, kaplamalar, bağlantı elemanları, aksesuarlar ve yapıştırıcıları miktar, kalite, ölçü ve talimatları göz önüne alarak hazırlar.
  BY.5 Kalıp ve kesim şablonlarını çalışma alanında kullanıma hazır hale getirir. 
  *BY.6 İmalatta kullanılacak makinaların ayarlarını (metre siper ayarı, kesici ayarı, gönye ayarı, devir/ hız ayarı) yapar.
  BY.7 Yapılacak faaliyetler için gerekli temel el aletlerini, kontrol araç ve cihazlarını hazırlar.
  *BY.8 Çalışma süresince kullanılacak makine ve aletlerin güvenlik ayarlarını yapar.
  BY.9 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek iş gereğine uygun olarak düzenleme yapar.
  *BY.10 Eğmeçli (kavisli) parçalar için görünür kusurları dışarıda bırakarak kereste yüzeyinde şablon çizimi yapar.
  BY.11 Parça kesim listesine uygun olarak ve kusurları göz önüne alarak kerestenin kaba boy kesimini yapar.
  BY.12 Keresteden dilimleme yapar.  
  BY.13 Dilimlenen parçalara rendeleme (yüz ve cumba perdah) işlemi yapar.  
  BY.14 Rendelenen (planyalanan) parçayı istenen kalınlık ve genişliğe getirir.  
  BY.15 Temizleme toleransı vererek eğmeçli (kavisli) parçaların şablona göre kesimini yapar. 
  BY.16 Eğmeçli (kavisli) parçaları kalıpla rendeleyerek (yatay freze makinasıyla) projesine uygun formuna getirir.
  BY.17 En, kalınlık ve boy kesimi yapar.  
  BY.18 Zıvana deliği (kavela) açar.  
  BY.19 Parçaları birleştirme işlemini yapar.  
  *BY.20 Ağaç türü ve yüzey özelliğine göre uygun zımparayı seçer.
  BY.21 Ürüne ait parçalara zımparalama işlemini yapar.
  BY.22 Çerçeveli elemanlarda en, boy ve kalınlık işlemlerini yapar.  
  BY.23 Profil açar (form verir).  
  *BY.24 Uygun birleştirme tekniği ile birleştirme işlemi yapar.  
  BY.25 Birleştirme sonrası temizleme işlemini yapar.  
  BY.26 Parçaları sınıflandırıp (etiketleyip) montaja hazır hale getirir.  
  BY.27 Parçaları montaja yönelik olarak sınıflandırır ve etiketler.  
  BY.28 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar.
  *BY.29 Demonte mobilyalar için kontrol montajı yapar.
   BY.30 Demonte masif mobilyaların parçalarını üst yüzey işlemleri için ilgili birime gönderir. 
  BY.31 Tabla uzunluğundan yaklaşık 2cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam dik olacak şekilde kaplama boy kesimini yapar.
  BY.32 Tabla genişliğinden yaklaşık 2 cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam paralel olacak şekilde kaplama en kesimini yapar.
  *BY.33 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır. 
  BY.34 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından ayırarak istifler ve etiketler. 
  BY.35 Tabla uzunluğundan yaklaşık 2cm fazla ve balya / demet halinde kesim hattı kaplama uzunluğuna tam dik olacak şekilde kaplama boy kesimini yapar.
  BY.36 Yan yana gelerek tabla genişliğini kurtaracak sayıda kaplamanın / balyanın / demetin desen birliğini bozmayacak ve kesim hattı kaplama uzunluğuna tam paralel olacak şekilde çift
  taraflı olarak en kesimini / alıştırmasını yapar.
  *BY.37 Simetrik desenli yüzeyler için yeterli sayıda bir düz bir ters yan yana, asimetrik desenli yüzeylerde ise yeterli sayıda tamamı düz yan yana getirerek ve aralarında açıklık kalmayacak şekilde kaplamaların en ve boy eklemesini yapar.
  *BY.38 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  BY.39 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından ayırarak istifleyerek etiketler.
  BY.40 Kaplamaları projede ön görülen form ve ölçülerde düzgün doğrusal olarak keser.  
  BY.41 Form bütünlüğünü verecek şekilde kaplamaları aralarına filatoları yerleştirerek bantla ekler.
  *BY.42 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  BY.43 Hazırlanan kaplamaları yüz astar durumu, tür ve ölçü açısından düzgünce istifleyerek etiketler.
  BY.44 Sonradan filato açılacak tablalarda kaplamalar tablalara preslendikten önce/sonra uygun araç ve aletlerle projeye göre filato yerlerini açarak tutkal sürer
  BY.45 Filatoları yerlerine yerleştirerek bantlar. 
  BY.46 Parça kesim listesine uygun olarak projede belirtilen levhalara toleranslı tabla ebatlaması yapar.
  BY.47 Temizleme toleransı vererek eğmeçli parçaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.48 Yüzey ve/veya kenarları profilli membran tabla ve kapaklar için kenar ve yüzey profillerini açarak kenar ve yüzey zımparalama işlemlerini yapar.
  BY.49 Kenarları masiflenecek tablaları, parça kesim listesine uygun olarak hazırladığı masif parçayı yapıştırır
  BY.50 Tablaların kalibre zımparalamasını yapar.  
  BY.51 Tablalara, tutkal üretici firmanın önerisine uygun miktarda tutkal sürer.  
  BY.52 Tabla özelliğine uygun yerlerde presleme sistemini kullanarak tablaların yüzey kaplamalarını yapıştırır.
  *BY.53 Gönyesinde olmak üzere tablaların net boy ve genişlik ebatlamasını yapar.  
  BY.54 Eğmeçli (kavisli) parçaları kalıp kullanarak projeye uygun forma getirir.  
  BY.55 Fazlalıkları ortalayacak şekilde kenar kaplamalarını yapıştırarak fazlalıkları temizler.
  BY.56 Kenarları masifli olan ve profil açılacak tablalara projeye uygun olarak profilleri açar.  
  BY.57 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.58 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar.  
  BY.59 Uygun zımpara ve zımparalama sistemi kullanarak tablaların kenar ve yüzey zımparalamasını yapar.
  BY.60 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.  
  BY.61 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak aksaklıkları giderir.  
  BY.62 Demonte panel mobilyaların tablalarını üst yüzey işlemlerine gönderir.  
  BY.63 Parça kesim listesine uygun olarak projede belirtilen levhalara toleranslı tabla ebatlaması yapar.
  BY.64 Temizleme toleransı vererek eğmeçli parçaların şablona göre kesimini yapar.  
  BY.65 Kaba kesimli eğmeçli tablaların kalıp kullanarak temizliğini yaparak projeye uygun forma getirir.
  BY.66 Fazlalıkları ortalayacak şekilde kenar kaplamalarını/folyolarını yapıştırarak fazlalıkları temizler.
  BY.67 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.68 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırır ve etiketler.  
  *BY.69 Hazır çerçeve profilleri kullanılması durumunda gönye burun net boy kesimi yaparak çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun ön montajını yapar.
  BY.70 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak saklıkları giderir.  
  BY.71 Tablaları üst yüzey işlemlerine gönderir.  
  *BY.72 Parça kesim listesine uygun olarak toleranslı tabla ebatlaması yapar. 
  BY.73 Temizleme toleransı vererek eğmeçli tablaların şablona göre kesimini yapar. 
  BY.74 Kaba kesimli eğmeçli tablaların kalıp kullanarak temizliğini yapar.
  BY.75 Tablaları projeye uygun forma getirir.  
  *BY.76 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  BY.77 Profil açılacak tablalara projeye uygun olarak profilleri açar.  
  BY.78 Tablaları montaja yönelik olarak sınıflandırarak etiketler.  
  BY.79 Çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun olarak ön montajını yapar.  
  BY.80 Demonte panel mobilyalar için kontrol montajı yaparak saklıkları giderir.  
  BY.81 Hazırlanan tablaları üst yüzey işlemlerine gönderir.  
  BY.82 Kullanılan makine ve aletleri iş bitiminde temizleyerek sabit olmayanların yerlerine yerleştirir.
  *BY.83 İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyerek düzenlemesini yapar.
  *BY.84 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  BY.85 Yapılan çalışmalar ile ilgili tuttuğu kayıtları ilgili birime iletir.  
  BY.86 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular.
  BY.87 İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik işlemleri uygular.
  BY.88 İmalat sürecinde işlemleri tamamlanan parça veya ürünlerin öngörülen özelliklere uygunluğunu kontrol eder.
  BY.89 Yaptığı kontrollerin kayıtlarını tutar.  
  BY.90 Hatalı ürünün hatalarını tespit eder.  
  BY.91 Tespit edilen hataları giderir.  
  BY.92 Hata tespit ve hata giderme raporlarını tutarak ilgililere iletir.
  *BY.93 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.94 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.95 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder. 
  *BY.96 Çalışma ortamının iş öncesi ve sonrası havalandırılmasını yapar.  
  *BY.97 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder.  
  *BY.98 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır. 
  *BY.99 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.  
  *BY.100 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar. 
  *BY.101 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli olarak tutar.  
  *BY.102 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayların kaydını tutarak ilgililere iletir.  

  17UY0301-3/A3 AHŞAP MOBİLYA ONARIM VE AMBALAJLAMA YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Mobilyadaki hasarları tespit eder.  
  BY.2 Kırılma ve birleştirme yerlerindeki hasarlar için elemanları birbirinden ayırarak ek yerlerindeki eski tutkal kalıntılarını temizler.
  BY.3 Aslına sadık kalarak kırılmış parçaların yenisini yapar. 
  BY.4 Demonte masif mobilyalarda hasarlı bağlantı elemanlarını değiştirir.  
  BY.5 Tutkal sabitlemeli mobilyalarda birleştirme yerlerine tutkal sürerek tekrar montaj yapar. 
  BY.6 Onarım yapılmış mobilyanın genel temizliğini yaparak gerekli ise üst yüzey işlemleri birimine sevk eder.
  BY.7 Mobilyadaki fonksiyonel elemanlar ile ilgili tespit ve analiz yapar.  
  BY.8 Hasarlı elemanı yerinden sökerek kalıntıları temizler.  
  *BY.9 Yeni elemanı yerine takarak gerekli ayarları yapar.
  BY.10 Onarım yapılmış mobilyanın genel kontrolünü yaparak gerekli ise üst yüzey işlemleri birimine sevk eder.
  BY.11 Üst üste konulan montajlı parçaların arasına şilte koyar.  
  BY.12 Şilte konulmuş parçaların köşelerine köşebentleri yerleştirerek bantlar. 
  BY.13 Koruyucu ambalaj malzemesi ile mobilyayı sıkı bir şekilde sarmalayarak, enine ve boyuna bantlar.
  BY.14 Mobilyayı/mobilya elemanını uygun ebattaki ambalaj malzemesinin içerisine yerleştirir. 
  BY.15 Mobilyanın ambalaj içerisinde yer değiştirmesini engellemek için boşlukları dolgu malzemesi ile doldurur.
   BY.16 Daha önceden hazırlanmış etiketi ambalaj üzerine yapıştırarak geçici istife yerleştirir.  
  BY.17 Üst üste konulan demonte parçaların arasına şilte koyar.  
  BY.18 Şilte konulmuş parçaların köşelerine köşebentleri yerleştirerek bantlar.  
  BY.19 Koruyucu ambalaj malzemesi ile demonte parçaları sıkı bir şekilde sarmalayarak, enine ve boyuna bantlar.
  BY.20 Demonte parçaları uygun ebattaki ambalaj malzemesinin içerisine yerleştirir.  
  BY.21 Demonte parçaların ambalaj içerisinde yer değiştirmesini engellemek için boşlukları dolgu malzemesi ile doldurur.
  BY.22 Ambalajı, ambalaj bandıyla sabitler.  
  BY.23 Daha önceden hazırlanmış etiketi ambalaj üzerine yapıştırarak geçici istife yerleştirir.  
  *BY.24 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.25 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar. 
  *BY.26 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder.  
  *BY.27 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder. 
  *BY.28 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır.
  *BY.29 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.  
  *BY.30 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yaptırır.  
  *BY.31 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçlerin düzenli tutulmasını sağlar.  
  *BY.32 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayları kaydını tutarak ilgililere iletir.  

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  *BY.6 İmalatta kullanılacak makinaların ayarlarını (metre siper ayarı, kesici ayarı, gönye ayarı, devir/ hız ayarı) yapar.
  *BY.8 Çalışma süresince kullanılacak makine ve aletlerin güvenlik ayarlarını yapar.
   *BY.10 Eğmeçli (kavisli) parçalar için görünür kusurları dışarıda bırakarak kereste yüzeyinde şablon çizimi yapar.
  *BY.20 Ağaç türü ve yüzey özelliğine göre uygun zımparayı seçer.
  *BY.24 Uygun birleştirme tekniği ile birleştirme işlemi yapar.  
  *BY.29 Demonte mobilyalar için kontrol montajı yapar.
  *BY.33 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır. 
  *BY.37 Simetrik desenli yüzeyler için yeterli sayıda bir düz bir ters yan yana, asimetrik desenli yüzeylerde ise yeterli sayıda tamamı düz yan yana getirerek ve aralarında açıklık kalmayacak şekilde kaplamaların en ve boy eklemesini yapar.
  *BY.38 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  *BY.42 Uç yırtılmalarını engellemek için kaplama başlarına genişlik yönünde bant yapıştırır.  
  *BY.53 Gönyesinde olmak üzere tablaların net boy ve genişlik ebatlamasını yapar.  
  *BY.69 Hazır çerçeve profilleri kullanılması durumunda gönye burun net boy kesimi yaparak çerçeve konstrüksiyonlu elemanların projeye uygun ön montajını yapar.
  *BY.72 Parça kesim listesine uygun olarak toleranslı tabla ebatlaması yapar. 
  *BY.76 Delik planına uygun olarak delikleri deler.  
  *BY.83 İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyerek düzenlemesini yapar.
  *BY.84 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk oluşturabilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni göstererek belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.
  *BY.93 Geri dönüşümü olan atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.94 Tehlikeli atıkları ayrı alanlarda toplar.  
  *BY.95 Toz ve gaz tutucu filtrelerin çalışırlığını kontrol eder. 
  *BY.96 Çalışma ortamının iş öncesi ve sonrası havalandırılmasını yapar.  
  *BY.97 Uyarı işaret ve levhalarının yerinde olup olmadığını kontrol eder.  
  *BY.98 Yaptığı işin gerekliliklerine göre kişisel koruyucu donanımlarını seçerek kullanır. 
  *BY.99 Çalışma ortamında risklere karşı önlemler alır.  
  *BY.100 Çalışma ortamında kayma, takılıp düşme ve benzeri risklere karşı ortam temizliğini yapar. 
  *BY.101 Çalışma ortamında çalışanlara engel olacak alet ve gereçleri düzenli olarak tutar.  
  *BY.102 Çalışma sürecinde karşılaşılan ramak kala olayların kaydını tutarak ilgililere iletir.  

  * Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

   

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.