• Alçı Sıva Uygulayıcısı

  Bu yeterlilik alçı sıva uygulayıcısının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

  Bu bakımdan alçı sıva uygulayıcısının bilgi, beceri ve davranışlarının tanımlanması amaçlanmıştır.

  Alçı Sıva Uygulayıcısı Ulusal Yeterliliği

 • Teoriden Sorulacaklar

   Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

  Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez

  A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma

  1. Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler.
  2. İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’leri açıklar.
  3. Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.
  4. Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler.
  5. İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.
  6. Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını
   açıklar.
  7. Çalışma sahasını temiz ve düzenli tutar.
  8. Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.
  9. Kullanacağı araç gereçleri temin eder.
  10. Kullanacağı el aletlerinin temizliğini ve bakımını yapar.
  11. Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.
  12. İş yapacağı yerdeki gerekli gördüğü tamirat, tadilat ve temizliği yapar.
  13. Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.
  14. İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
  15. İş planını yapar.
  16. Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
  17. İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar.
  18. Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.
  19. Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini
   açıklar.
  20. Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.
  21. Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağım açıklar.
  22. Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.

  A2 yeterlilik birimi için yapılacak teorik sınavda, aşağıdaki konularla ile ilgili çoktan seçmeli test soruları yer alır.

  1. Kullanacağı aleti/ekipmanı hazırlar.
  2. Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.
  3. İş yapacağı yerdeki gerekli olan tamirat ve tadilatları yapar.
  4. Proje ve çalışma şartlarına göre gün içerisindeki çalışma saatlerini belirler.
  5. İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
  6. İş planını yapar.
  7. Pürüzsüz yüzeylerde uygun astar kullanır veya çentikleme yapar.
  8. Yüzey çok kuru ise nemlendirir.
  9. Duvar yüzeyindeki çatlak ve delik bölgelere ön dolgu yapar.
  10. Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı yapıştırır.
  11. Temizlediği yüzeye kullanacağı mastara uygun ölçülerde alçı ile alüminyum anoları yapıştırır.
  12. Alüminyum ano kullanmıyorsa alçıdan ano hazırlar.
  13. Ano aralıklarını kullanacağı mastar aralığında duvar yüzeyine yerleştirir.
  14. Bütün anoların terazisinde, gönyesinde ve doğrultusunda olup olmadığını kontrol eder.
  15. Hazırladığı alçıyla gerekli yerlere köşe profillerini yapıştırır.
  16. Makine alçısını hazırlar.
  17. Alçı harcını yüzeye uygular.
  18. Anoların yerini doldurur.
  19. Çelik mala ile rötuş yapar.
  20. Elle yapılan alçıyı hazırlar.
  21. Ano aralarını alçıyla doldurur.
  22. Anoların yerini doldurur.
  23. Alçı yapılacak yüzeyi hazırlar.
  24. Perdah alçısını hazırlar.
  25. Perdah alçısını yüzeye uygular.
  26. Gerektiğinde spot ve ışık yardımı ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
  27. Mastar ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
  28. Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar.
  29. Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.
  30. Çevre temizliğini yapar.
  31. Kullanılan araç ve gereçleri toplar ve temizler.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  1. Çalışma alanında İSG ile ilgili kurallar ile ikaz ve uyarı levhalarına uyarak çalışır.
  2. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, emniyet kemeri, iş gözlüğü, toz
   maskesi, reflektif yelek) kullanır.
  3. Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.
  4. Duvar yüzeyindeki pürüzleri uygun el aleti (spatula, çelik mala ve benzeri) ile gidererek, çatlak ve/veya delik
   bölgelere ön dolgu yapar.
  5. Yüzeyde bulunan buat/priz boşluğunu uygun malzeme ile kapatır.
  6. Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı ile yapıştırır.
  7. Alüminyum anoları, kullanacağı mastar boyuna uygun ölçülerde yatay/düşey terazisinde uygun alçı harcı ile
   sabit kalacak şekilde yapıştırır.
  8. Hazırladığı alçı harcıyla projesindeki yerine gönyesinde ve terazisinde hazırladığı köşe profillerini yapıştırır.
  9. Profil kenarından artan alçı harcını köşe profilleri üzerinden uygun el aleti (mala, spatula ve benzeri) ile sıyırır.
  10. Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemle ekler.
  11. Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.
  12. Kaba sıva harcını kıvamında hazırlar.
  13. Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el aleti ile homojen olana kadar alçı harcını karıştırır.
  14. Alçı harcını ano aralarına duvarda uygun kalınlıkta uygular.
  15. Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının
   fazlalıklarını alır.
  16. İç köşeleri gönyeye alarak uygun el aleti (iç köşe malası ve benzeri) ile düzeltir.
  17. Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın pürüzlenme, boşluk oluşumu ve benzeri durumlarını gözle kontrol
   ederek, kontrol sonucunda tespit ettiği sorunları giderir.
  18. Ano çıtalarını çıkarır.
  19. Çıkan ano çıtalarının boşluklarını hazırlamış olduğu alçı harcıyla doldurur.
  20. Çelik mala kullanarak yüzeyi düzeltir.
  21. Perdah alçısını su yüzeyini örtecek şekilde karıştırma kabındaki suya uygun yöntemle ekler.
  22. Ekleme işlemi sonrası alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.
  23. Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya uygun el aleti ile elle homojen olana kadar alçıyı karıştırır.
  24. Perdah alçı harcını kıvamında hazırlar.
  25. Perdah alçı yapılacak yüzeyin temizliğini uygun el aletleri ile yapar.
  26. Çelik mala üzerine alınan perdah alçı harcını, tekniğine uygun olarak uygular.
  27. Çelik malanın iz bırakmamasına dikkat ederek sonlama yapar.
  28. Yüzeyin düzgünlüğünün kontrolünü mastarla yapar.
  29. Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.
  30. Kullanılan araç ve gereçleri toplayarak temizler.
  31. Çalışma alanının çevre temizliğini yapar.
  • Sınav bilgileri ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız…..

 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır. 

 •  

 1. AMAÇ

Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.