• Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  18UY0364-4/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımlarını açıklar.

  BG.2 Çalışmalar esnasında, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımların nasıl kullanılması gerektiğini açıklar

  BG.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatları açıklar.

  BG.4 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarını tanır.

  BG.5 Çalışmakta olduğu iş kolunda görülen meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.6 Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını açıklar.

  BG.7 Çalışma ortamındaki tehlike ve riskleri sıralar.

  BG.8 Çalışma ortamındaki tehlike ve risklere yönelik olarak alınması gereken önlemleri sıralar.

  BG.9 Risk faktörlerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik tedbirleri açıklar.

  BG.10 Acil durumlarda yapması gerekenleri sıralar.

  BG.11 İş kazası durumunda yapması gerekenleri sıralar.

  BG.12 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve riskleri açıklar.

  BG.13 İş süreçlerinin ve işlemlerin çevresel etkilerini açıklar.

  BG.14 Çevresel risklere alınması gerekli tedbirleri açıklar.

  BG.15 Kullanılan cihaz, donanım ve araçların çevresel açıdan olumsuz etki yaratabilecek fonksiyonlarının güvenli ve sağlıklı çalışma tedbirlerini açıklar.

  BG.16 Çalıştığı alanda (hammadde, enerji, sarf malzemeleri ve benzeri) kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılmasına ilişkin alınabilecek tedbirleri açıklar.

  BG.17 Verimli çalışma kavramını ayırt eder.

  BG.18 İş süreçlerinde uyması gereken kalite gerekliliklerini açıklar.

  BG.19 Makine, alet, donanım ya da sistemlerin kalite gerekliliklerini açıklar.

  BG.20 Kalite konusunda yapması gereken raporlamayı açıklar.

  18UY0364-4/A2 MEKANİZE KAZI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Kazı öncesi yapması gereken işlemleri sıralar.  
  BG.2 Kesici makinelerin yapısını açıklar.  
  BG.3 Kesim işleminin sonlandırılması gereken durumları açıklar.  
  BG.4 Mekanize kazı operatörünün kazı esnasında ortak çalışma yapması gereken kişi ve durumları ayırt eder. 
  BG.5 Kesici makine kontrol formunun içeriğini açıklar

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  18UY0364-4/A2 MEKANİZE KAZI İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  *BY.1 İş öncesinde kolye, yüzük (yeraltında bulunulan kömür işletmelerinde çakmak, cep telefonu ve benzeri yanma patlama tehlikesi bulunan maddeler dahil) gibi aksesuarlarını çıkarır. *BY.2 Yapacağı işlere göre, kişisel koruyucu donanımları (özel koruyucu gözlük, baret, toz maskesi, demir uçlu bot/çizme, eldiven, fosforlu iş kıyafeti gibi) talimatlara uygun kullanır.

  *BY.3 İşyerinde bulunan uyarı işaret ve levhalarına uygun hareket eder.

  *BY.4 Acil durumlarda kendisine verilen acil durum prosedürlerini uygular.

  *BY.5 Yapılan işlemlerde çevre koruma gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  *BY.6 İşlemlerde kalite gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.

  BY.7 Vardiya raporunu inceleyerek vardiyayı teslim alır.

  BY.8 Vardiyası süresince yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bilgileri vardiya raporuna işler.

  BY.9 Miktar ve işlevsellik açısından yapacağı işlemlere uygun araç, gereç, sarf malzemesi ve ekipmanları belirler.

  BY.10 Makine kontrol listesine göre makine ve donanımlarını kontrol ederek yetki alanına giren eksiklikleri tamamlar.

  BY.11 Makine kontrol listesine göre yaptığı kontrolde yetki alanı dışında tespit ettiği eksiklikleri amirine bildirir.

  *BY.12 Vardiya tesliminde aldığı bilgiler doğrultusunda çalışma alanını ve ortamdaki fiziksel şartları kontrol eder.

  BY.13 Çalışma ortamında kazı makinesinin çalışmasına ve kazı yapılmasına engel olabilecek faktörleri kontrol ederek ortadan kaldırır.

  *BY.14 Haberleşme ekipmanının çalışırlığının kontrolünü yapar.

  *BY.15 Kesici makineyi kullanım talimatları doğrultusunda çalıştırır.

  *BY.16 Kesici makineye ileri-geri manevrası yaptırır.

  *BY.17 Kesici makinenin başlığını aşağı-yukarı hareket ettirir.

  *BY.18 Makineyi güvenli mesafede kumanda ederek kesime başlar.

  *BY.19 Kesim esnasında elektrik ve su kablolarının herhangi bir şeye takılıp takılmadığını kontrol eder.

  BY.20 Kesim esnasında işyeri talimatları doğrultusunda göstergeleri kontrol eder.

  BY.21 Kesim esnasında toz bastırma sisteminin işyeri talimatlarına uygun şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

  *BY.22 Kesim yüksekliği, have genişliği ve eğim gibi parametreleri kontrol ederek işyeri talimatında belirtilen kesimi tamamlar.

  BY.23 Kesim sonrası makine çalışır haldeyken donanımlarını göz ile kontrol eder.

  *BY.24 İşyeri talimatlarına uygun şekilde makineyi durdurarak enerjisini keser.

  BY.25 Çalışma sonrasında ortamda oluşabilecek fiziksel şartları kontrol eder. 

  (*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

   

 •  

 • Kritik Adım

  Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır. 

  Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar. 

  *BY.1 İş öncesinde saat, kolye, yüzük gibi aksesuarlarını çıkarır.**

  *BY.2 Yapacağı işlere göre, talimatlara uygun kişisel koruyucu donanımlarını (özel koruyucu gözlük, toz maskesi, baret, demir uçlu bot/çizme, fosforlu iş kıyafeti gibi) kullanır.

  *BY.3 Arıza halinde yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirir.**

  *BY.4 Arıza halinde sistemin çalıştırılmasını engelleyecek tedbiri alır.** 

  *BY.5 Acil durumlarda prosedürleri tam ve doğru olarak uygular.**

  *BY.6 Kırma eleme işlemlerinde atık yönetimi gerekliliklerini dikkate alarak çalışır.**

  *BY.7 İş süreçlerinin, işlemlerin çevresel etkileri ve risklerini tanımlayarak alınması gerekli tedbirleri alır.** 

  *BY.8 Kırma eleme işlemlerinde kalite talimatlarına uygun olarak çalışır.**

  *BY.9 Çalışmayla ilgili kişilere kalite konusunda rapor verir.

  *BY.12 Tesislerde bulunan uyarı sistemini (siren, ikaz lambası, megafon, vs.) çalıştırır. 

  *BY.13 Sirenin/uyarı sisteminin çalışmadığı hallerde, sistemin çalıştırılmasını engelleyecek önlemi alır.** 

  *BY.14 Tesisi işyeri talimatları uyarınca devreye alarak beslemeyi başlatır.

  *BY.15 Çalışma esnasında besleyicinin istenen miktarda düzenli cevher verip vermediğini; gözle ve/veya kırıcı ampermetreden ekipman kullanım talimatlarında belirtilen kritik akım eşiklerine göre kontrol eder.

  *BY.23 Beslemeyi keserek sistemi boşaltır.

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.