• Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Hakkında Sık Sorulanlar

  25/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek, diğer teşvik uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca uyulması gereken kuralları düzenlemek amacıyla 2018/1 sayılı Genelge MYK Yönetim Kurulu onayı sonrasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 1. Soru 1: Bireysel başvurular ve tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretlerini kimler ödeyebilir?

  Cevap: Bireysel teşvik başvurularında adayların sınav ücretinin sınavdan önce ödenmiş olması, adayın sınavda başarılı olması ve aday adına fatura kesilmesi kaydıyla sınav ücret iadesi adaya ait bir bir banka hesabına ilişkin IBAN numarasına yapılır. Tek nokta başvurusunda ise adayın sınav ücreti diğer koşullar sağlanmak şartıyla adayın işvereni, adayın ya da adayın işvereninin üyesi olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları tarafından ödenebilir.

 2. Soru 2: Genelgenin A) Genel Kurallar bölümünün altıncı maddesinde “Herhangi bir üretici, ürettiği ürünlerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi meslek erbapları tarafından uygulanmasını istemesi halinde sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu meslekleri icra eden ve belge sahibi olmak isteyen kişiler adına “Tek Nokta Başvurusu” yapabilir.” İfadesi kapsamında tek nokta başvurularının yapılabilmesi için nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir?

  Cevap: Bu hüküm kapsamında üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin ilgili meslekleri icra eden MYK belgeli meslek erbapları tarafından kullanılmasını istemesi halinde sosyal
  sorumluluk projesi kapsamında sınava katılan adaylar için tek nokta başvurusunda bulunabilecektir.

  Ancak ilgili tek nokta başvurusunun işleme alınabilmesi Kurumumuzun ön onayına tabidir. Bu kapsamda sınavlar gerçekleştirilmeden

  • Konuya ilişkin olarak üretici firma ve YBK arasında imzalanan protokolün,
  • Protokol imzalanan firmanın üretici firma olduğuna dair kanıtların, (firmanın tedarikçi olmadığı kendi ürettiği ürünleri sattığının açıkça belirtilmesi)
  • Anlaşmanın duyurulacağı web sitesinin/sayfasının yayına alınmamış linkinin ve ilgili sayfanın ekran görüntüsünün, Resmi yazı ekinde Kurumumuza (Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığına hitaben ) iletilmesi ve onay alınması gerekmektedir. Onay alındığı taktirde YBK üretici firmanın başvurusunu alabilecek ve tek nokta kapsamında adayların sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütebilecektir.

  Bununla birlikte İşbirliği sözleşmesinde/protokolünde YBK’nın yükümlülükleri kısmında
  aşağıda belirtilen hususların yer alması gerekmektedir.

  • Üretici firma ile yapılan anlaşma dahilinde gerçekletirilen sınavlarda ve sınavlara ilişkin gerçekleştirilecek MYK denetimlerinde MYK mevzuatıyla alakalı her türlü
   sorumluluğun YBK’ya ait olduğunu belirtilmelidir
  • Sözleşme/protokol çerçevesinde düzenlenecek sınavlar başvuracak tüm adayların sınavlara katılabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Sözleşme/protokol çerçevesinde düzenlenecek sınavlar başvuracak tüm adayların sınavlara katılabilmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Üretici firmayla yapılan protokolde hangi yeterliliklerde başvuru alınabileceği açıkça belirtilmelidir. Bu yeterlilikler üretici firmanın ürettiği malzemelerle icra edilen yeterlilikler olmalıdır
  • Başvuruda bulunan Üretici firma ile YBK arasında çıkar çatışmasına sebep olacak herhangi bir bağın olmadığı açıkça belirtilmelidir.
 3. Soru 3: Sınav ve Belge ücretlerinin makbuz karşılığı elden ödenmesi mümkün müdür? Ödemeler kredi kartı, çek veya senetle yapılabilir mi? Taksitle ödeme mümkün müdür?

  Cevap: Teşvik başvuruları kapsamında sınav ve belge ücretlerine ilişkin tüm ödemelerin banka aracılığıyla tek seferde yapılması gerekmektedir. Ödeme banka üzerinden yapılmadığı takdirde teşvik ödemesi yapılmayacaktır. Çek, senet, vb. yöntemler kabul edilmemektedir.

 4. Soru 4: Genelgede “Sınav materyallerinin diğer kişi ya da kuruluşlar tarafından karşılanması halinde bu durum sınav ücretlerine yansıtılamaz, bu durum YBK sorumluluğundadır.” ifadesi geçmektedir. Sınav materyallerinin diğer kişi ya da kuruluşlardan karşılanması halinde nasıl bir yol izlenmelidir?

  Cevap: Böyle bir durumda masraflar, sınav materyallerini temin eden kişi veya kuruluşlar tarafından YBK’ya fatura edilmeli, YBK’lar adaylar için MYK portalına yer alan sınav ücreti
  tarifelerini uygulamalıdır.

 5. Soru 5: MYK portalı üzerinden ayın 25’inden önce belge talebi yapılmış ancak Kurum tarafından kayıt istenilen sınavlara ilişkin belge taleplerinin teşvik işlemleri ne zaman yapılabilir?

  Cevap: Kurum tarafından kayıt istenilen sınavlara ait belge talepleri sınav kayıtlarının incelenip uygun bulunması durumunda teşvik bildirimi yapılabilir duruma geçmektedir. Sınav
  kayıtlarına ilişkin incelemelerin tamamlandığı ayın 25’i ve bir sonraki ayın 3’ü arasında teşvik bildirimi yapılabilir.

 6. Soru 6: Tek nokta başvurusu kapsamında sınava alınan adayın başvuru tarihinden önce ilgili ulusal yeterliliklerde yer alan birimlerden başarılı olduğu birimler olsa dahi aday birimlerin tamamından sınava alınmışsa ücret iadesi son yapılan ödemeye göre mi alınır?

  Cevap: Hayır. Tek nokta başvurusu kapsamında sınava alınan adayın başvuru tarihinden önce ilgili ulusal yeterliliklerde yer alan, girip başarılı olduğu ve halen geçerli olan birimleri
  bulunması halinde adaya yalnızca başvuru tarihinden sonra başarılı olduğu birimlerin sınav ücreti ödenecektir.

  Ücret iade talebi girilmiş ve dosya sorumlusu tarafından onaylanmış olsa dahi ödeme miktarı değişmeyecektir.

  Bu nedenle, başvuru öncesi MYK web portal üzerinden adayların sınav geçmişi sorgulanmalı daha önce herhangi bir kuruluşta sınava katılım sağlamışsa başarılı birimi olup olmadığı portal üzerinden kontrol edilmelidir.

  Bu adaylardan yalnızca sınavına katılacağı birimin ücreti alınmalı ve iade edilmelidir. Sınav öncesi kontrol
  sağlanmayan adaylar içinse mağduriyet oluşmaması için bireysel başvuru seçilmelidir.

 7. Soru 7: Teşvik listesinde bulunan adayların hesaplanan ücretleri neden 0 TL olarak görünmektedir?

  Cevap: Başvuru yaparken doldurulan “tek nokta başvuru form tarihi” bölümüne yazdığınız tarihin, adayın sınav tarihinden sonra olması, adayların ücretlerinin sıfır olarak hesaplanmasına
  neden olmaktadır.

 8. Soru 8:Teşvik listesinde bulunan adaylar neden seçilememektedir?

  Cevap: Öncelikle ücret iade talebine ilişkin tüm bilgiler eksiksiz girilmelidir Akabinde sınavların tamamlanmasından sonra başarılı olan adaylar için 3. Kişi ve kuruluşa iade edilen
  tutar YBK’nın iadesine ilişkin hesap dökümünde kontrol edilir. Yüklenmiş olan hesap dökümü, yatırılan miktarın tekrar YBK hesabına iade edilmediğinin kontrolünün sağlanması amacıyla
  iadenin yapıldığı tarihten en az 3 gün (72 saat) sonrasına ait olmalı ve süre hesap dökümünde gözlemlenebilmelidir.

 9. Soru 9: Tek nokta başvurusu kapsamında alınan sınav ücretlerine ilişkin fatura ne zaman ve kime kesilmelidir?

  Cevap: Kurumumuzun YBK’ların muhasebe süreçleri ile alakalı görüş verme yetkisi bulunmamaktadır. Fatura kesme, KDV ve Kurumlar Vergisi gibi muhasebe konusu olan
  işlemlerde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile ve/veya bağlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüklerine/Başkanlıklarına başvurabilirsiniz.

 10. Soru 10: Birden fazla tek nokta başvurusunun aynı 3. kişi veya kuruluştan yapılması durumunda alınan tek nokta başvuru formlarının aynı istek ID si içerisinde gönderilmesi mümkün mü?

  Cevap: Her başvuru formu için MYK Web portalı üzerinde ayrı bir ücret iade talep ID si oluşturulmalıdır. Tek nokta başvuru formları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları
  tarafından kuruluşun yetki kodunu içerecek şekilde numaralandırılır. Her bir ücret iade talep ID sinde tek bir başvuru formunun numarasının girilebileceği sekme bulunmaktadır. Belirlenen başvuru form numarası bu sekmeye girilmelidir.

 11. Soru 11: Sınav ücretleri yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının ilişkili olduğu sendika, oda, birlik, sivil toplum kuruluşu, vb. tarafından karşılanabilir mi?

  Cevap: Çıkar çatışması, şeffaflık ve kalite güvencesi ile ilgili akreditasyon ve yetkilendirme kuralları doğrultusunda işlem yapılabilir.

 12. Soru 12: Teşvik başvuruları MYK’ye iletildikten sonra yeni bilgi ve belge istenebilir mi? İstenen bilgi ve belgelerin iletilmemesi teşvik başvurularının durumunu etkiler mi?

  Cevap: Gerek teşvik incelemeleri gerekse denetimler esnasında MYK tarafından destekleyici kanıtlar istenebilir. Ek bilgi ve belge istenmesi halinde bahse konu kanıtlar MYK’ye ulaşana
  kadar teşvik talepleri onaylanmayacaktır. Teşvik geri ödemeleri gerçekleşmiş olsa dahi denetimlerde yapılan incelemede yanlış veya usulsüz beyan tespit edilirse haksız ödenen teşvik
  tutarı YBK’den tahsil edilecek ve ilgililer hakkında yanlış beyanlarla ilgili Genelgenin Cezai Hükümler başlıklı (D) bölümünün 1. ve 2. Maddeleri uygulamaya konulacaktır.

 13. Soru 13: Teşvik başvuruları ile alakalı olarak hangi ek kanıtlar istenebilir?

  Cevap: Kurum tarafından; sendika, vakıf, dernek, vb. üyelik kanıtları; işveren/işveren vekili imza sirküleri; çalışan sigorta/hizmet dökümleri; alt yüklenici sözleşmeleri, vb. kanıtlar talep
  edilebilir.

 14. Soru 14: Teminat mektuplarının asgari süresi ne kadar olmalıdır?

  Cevap: Teminat usulüyle tek nokta başvurusu yapılması durumunda teminat mektupları başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl süreli olmalıdır. Herhangi bir başvuruda teminat mektubu
  süresi başvuru form tarihi itibariyle 1 yılın altına düştüğünde, ilgili başvuru onaylanmayacaktır. Teminat tutarı, adına teminat gösterilen adayların toplam sınav ücretinden düşük olamaz.

 15. Soru 15: Aynı teminat mektubu birden fazla başvuruda kullanılabilir mi?

  Cevap: Süresi 1 yıldan fazla olan ve süresiz teminat mektupları hem süre hem de toplam tutar dikkate alınarak birden fazla başvuru için kullanılabilir. 1 yıllık teminat mektupları ise ilk başvuru esnasında aynı tarihte yapılan birden fazla başvuru için kullanılabilir. Ancak 1 yıllık teminat mektubunun birden fazla başvuru formu için kullanıldığı durumlarda da teminat tutarı, teminat gösterilen başvuru formlarının yeterlilik sınav ücretleri toplamına eşit veya büyük olmalıdır.

 16. Soru 16: Nakit teminat gösterilebilir mi?

  Cevap: Hayır. Tek nokta başvurularında teminat olarak kabul edilen değerler; devlet iç borçlanma senetleri ve teminat mektuplarından ibarettir.

 17. Soru 17: Bireysel teşvik başvurularında hangi IBAN numarasına teşvik iadesi yapılmaktadır?

  Cevap: MYK web portalında her bir kişiye ait IBAN numarası bir kez kullanılabilmektedir. Bu yüzden sınav ücretinin kimin tarafından yatırıldığına bakılmaksızın teşvik iadesi adayın
  Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşuna bildirdiği IBAN numarasına yapılacaktır.

 18. Soru 18: Hangi sendika, dernek ve vakıflar üçüncü kişi veya kuruluş sıfatıyla üyeleri veya bunların çalışanları adına tek nokta başvurusunda bulunabilir?

  Cevap: Sendika, dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri veya üyelerinin çalışanları adına sınav ücreti ödemeyebilmesi için söz konusu kuruluşun kurucu dokümanında
  (dernek/sendika tüzüğü, vakıf senedi, vb.) belirtilen faaliyetlerin sınav ücretinin ödenmesine olanak sağlayacak maddeler içermesi ve sınav ücreti ödeme faaliyetinin kuruluş amacıyla
  uyumlu olması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu kuruluşların belirli bir meslek veya sektörde faaliyet gösteren, faaliyet gösterdiği meslek veya sektörü temsil kabiliyetini haiz bir
  yapı olması beklenmektedir.

 19. Soru 19 : Sendika, dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarının üçüncü kişi veya kuruluş sıfatıyla üyeleri veya bunların çalışanları adına tek nokta başvurusunda bulunması halinde hangi destekleyici dokümanlar talep edilecektir?

  Cevap: Kuruluş kurucu dokümanları (dernek/sendika tüzüğü, vakıf senedi, vb.), kuruluşun faaliyete başladığı tarihi gösterir belgeler, kuruluş yönetim kurulu ve güncel (herhangi bir tarih

 20. Soru 20: Sendika, dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarının üçüncü kişi veya kuruluş sıfatıyla üyeleri veya bunların çalışanları adına yaptıkları tek nokta başvurularının inceleme süresi diğer başvurulardan farklı mıdır?

  Cevap: Tüm tek nokta başvuruları için Portal başvurusu esnasında destekleyici kanıtlar istenmekte, kanıtların yeterli bulunmaması halinde ek belgeler talep edilmektedir. Sivil toplum
  kuruluşlarınca gerçekleştirilecek başvurularda istenecek ek dokümanların sayısı fazla olacağından bu başvurulara ilişkin incelemelerin birden fazla teşvik dönemini kapsayabileceği
  öngörülmektedir.

 21. Soru 21: Üçüncü kişi ve kuruluşlar hali hazırda personeli olmayan ancak İŞKUR’un İş Başı Eğitim Programı kapsamında çalıştırdığı personel için tek nokta başvurusu yapabilir mi?

  Cevap: Üçüncü kişi ve kuruluşlar bu durumdaki personelleri için tek nokta başvurusu yapabilirler. Ancak bu durumda adayların üçüncü kişi ve kuruluşun çalışanı olduğunu gösteren
  “İşyeri SGK Hizmet Dökümü” yüklenemeyeceğinden, YBK tarafından üçüncü kişi ve kuruluştan bu adayların ilgili firmada İŞKUR’un İş Başı Eğitim Programı kapsamında çalıştığını gösterir İŞKUR ve üçüncü kişi ve kuruluş arasında imzalanmış sözleşmeyi talep edip ücret iade talebi yaparken de bu sözleşmeyi MYK Web Portalında ilgili kısma yüklemeleri
  gerekmektedir. YBK bu durumlarda işveren türünü asıl işveren seçmelidir.

 22. Soru 22: Mesleki Eğitim Programları kapsamında yapılacak tek nokta başvurularından hangi adaylar faydalanabilir?

  Cevap: Mesleki eğitim kursu ile alakalı olarak İŞKUR ile yüklenici taraflar arasında imzalanan iş birliği protokolüne göre eğitim verilecek İŞKUR’un onayladığı listede yer alan adaylar bu kapsam tek nokta başvurularından faydalanabilirler.

 23. Soru 23: İŞKUR İşbaşı Eğitim ve Mesleki Eğitim Programları türünde yapılacak olan tek nokta başvurularında hangi evraklar istenmektedir?

  Cevap: Bu türde gerçekleştirilen başvurularda; İdare (İŞKUR) ile Yüklenici arasında imzalanan işbirliği protokolü, yüklenici tarafında yer alan işverenin TOBB’a bağlı oda ve borsalara kaydı, eğitim alan adayların bu mesleki eğitim programında yer aldığına dair İŞKUR tarafından onaylanmış listesi istenmektedir.

 24. Soru 24: Mesleki Eğitim Programları kapsamında gerçekleştirilen tek nokta başvurularında istenen ‘Mesleki eğitim kursları işbirliği protokolü’ nedir?

  Cevap: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır. Kursların bitiminde protokolün tanımına göre değişecek şekilde kursu başarıyla tamamlayan adaylar Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarında sınava girecektir. Sınavları başarıyla tamamlayan adayların en az yüzde ellisinin istihdam talep eden firmada çalıştırılması zorunludur.

 25. Soru 25: Mesleki Eğitim Programları kapsamında başvursu yapılan adaylar için Tek nokta başvurularında istenen sigortalı hizmet listesi aranacak mı?

  Cevap: Mesleki Eğitim Programı sonucunda istihdam şartının yerine getirilmesine ilişkin kontroller kendi mevzuatları çerçevesinde işe girişten sonra Sigortalı hizmet listesi ve İşe giriş bildirgeleri aracılığıyla İŞKUR tarafından yapılacaktır. Kurumumuz tarafından ayrıca SGK kavdı istenmeyecektir.