• Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)

  Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) Mesleğinin Alt Birimleri:

  13UY0145-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
  13UY0145-3/A2: İş Organizasyonu, Ön Kontroller ve Bakım
  13UY0145-3/B1: Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı
  13UY0145-3/B2: Endüstriyel Elektrikli Çekici Kullanımı
  13UY0145-3/B3: Sapancılık

   

  Endüstriyel Taşımacı Ulusal Yeterliliği İçin tıklayın...

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir. 

  13UY0145-3 ENDÜSTRİYEL TAŞIMACI ULUSAL YETERLİLİĞİ

  BG.1 İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler.  
  BG.2 Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar.  
  BG.3 Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar.  
  BG.4 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar.

  BG.5 İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler.  
  BG.6 Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar.  
  BG.7 Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler.  
  BG.8 Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler.  
  BG.9 Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar.  
  BG.10 Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir.  
  BG.11 Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler.  
  BG.12 Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar.  
  BG.13 Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar.  
  BG.14 Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar.  
  BG.15 Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler.  
  BG.16 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler.  
  BG.17 Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar.  
  BG.18 ,Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar.  
  BG.19 Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler.  
  BG.20 İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler.  
  BG.21 İşletme kaynaklarının daha verimli kullanımı için uygulanabilecek tedbirleri listeler.  
  BG.22 Talimatlarda yer alan kalite gerekliliklerini listeler.  
  BG.23 Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. 
  BG.24 Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar.  
  BG.25 Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar.  
  BG.26 Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar.  
  BG.27 Hata ve arızaların nasıl giderilebileceğini açıklar.   

  13UY0145-3/A2 İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

  BG.1 Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi için, iş alanını inceleyerek çalışma noktalarının kapsamını açıklar.
  BG.2 Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre yapılacak düzeni tarif eder.  
  BG.3 Kullanılacak malzemeleri sıralar.  
  BG.4 Yapılacak çalışma ile ilgili işlem formunu hazırlama yöntemlerini sıralar.  
  BG.5 İşlemler sırasında kullandığı kontrol ve muayene araçlarını ve cihazlarını tanımlar.  
  BG.6 Yapılacak işleme göre kullanılması gereken alet, araç ve gereçleri sıralar.  
  BG.7 Temizlik yaparken gözeteceği iş güvenliği şartlarını sıralar.  
  BG.8 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin doğru ve
  uygun olup olmadıklarını açıklar.  
  BG.9 Elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını açıklar.  
  BG.10 Donanımın genel durumu ile ilgili bilgileri açıklar. 
  BG.11 Kullanılan alet ve donanımlardaki yıpranmaları ve bozulmaları tarif eder.

  13UY0145-3/B1 ENDÜSTRİYEL FORKLİFT, İSTİF MAKİNESİ VE TRANSPALET KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Taşıma işlemi için öngörülmüş donanım türü arasından uygun donanımı seçer. 
  BG.2 Yükün taşıma aracına, belirlenmiş şekilde yüklenmesiyle ilgili yöntemin uygulama ayrıntılarını açıklar.
  BG.3 Kullanılan aracın, taşıma öncesi hazırlık işlemlerini sıralar.  
  BG.4 Taşıma işleminin ve yükün cinsine göre yardımcı kişi gereksinimini açıklar.  
  BG.5 Yükün hangi noktalardan bağlanacağını veya tutulacağını açıklar. 
  BG.6 Yükün, forklift ve/veya transpalet üzerinde nasıl dengeleneceğini tanımlar.  
  BG.7 Yük kaldırmada uyulacak güvenlik talimatlarını sıralar.  
  BG.8 Yük taşıma alanındaki muhtemel engel ve riskleri açıklar. 
  BG.9 Yükün indirileceği adres veya uygun konumu tanımlar.  
  BG.10 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.  
  BG.11 Yük üzerinde taşıma ile ortaya çıkabilecek hasar ve deformasyonları listeler.  
  BG.12 İş talimatlarındaki konum, adres ve güvenlik özelliklerini açıklar.  
  BG.13 Donanımların, teknik talimatlarına uygun indirme manevralarını açıklar.  
  BG.14 Yükün kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumunu tanımlar.  
  BG.15 Sabitleme ve/veya kaldırma, bağlama aparatlarının özelliklerini sıralar. 
  BG.16 Taşıma sırasında oluşan hasar ve deformasyonları bildireceği yetkili kişileri listeler.  
  BG.17 Yükün elleçleme bilgilerini açıklar.  
  BG.18 Endüstriyel taşıma araçlarının fiziksel özelliklerini tanımlar.  
  BG.19 Endüstriyel taşıma araçlarının çalışma prensiplerinin temel özelliklerini açıklar.  
  BG.20 Endüstriyel taşıma araçları ile yapılan elleçlemelerde kullanılan yardımcı ekipmanların fonksiyonel özelliklerini açıklar.

  13UY0145-3/B2 ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Yük ambalajında olabilecek sorunları sıralar.  
  BG.2 Yükün vagon içinde taşınmasına engel olabilecek durumları açıklar.  
  BG.3 Taşıma için uygun olan standart ölçüleri listeler.  
  BG.4 Verilen yükleme talimatlarını açıklar.  
  BG.5 Vagonla taşıma için alınacak güvenlik önlemlerini tanımlar.  
  BG.6 Talimatlarda bildirilen güvenlik tedbirlerini açıklar. 
  BG.7 Taşıma sırasında oluşabilecek hasar ve bozulmaları tanımlar. 
  BG.8 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.  
  BG.9 Belirtilen güvenli ve optimum rotayı tespit eder.  
  BG.10 İş talimatlarında belirtilen yükün bırakılacağı yer ve konumu açıklar. 
  BG.11 Yükün güvenle ve kolay ulaşılabilir olarak yerleştirilebileceği konumu açıklar. 
  BG.12 Taşıma esnasında çekici ile vagon arasında ortaya çıkabilecek sorunları tanımlar.  
  BG.13 Taşımaya ilişkin teslim alma formların nasıl doldurulacağını açıklar.
  BG.14 Taşımaya ilişkin teslim etme formların nasıl doldurulacağını açıklar.
  BG.15 Çalışma donanımlarının ve güvenlik düzeneklerinin durumlarını açıklar.  
  BG.16 Arızalı donanım ve araçlar için bilgi vereceği kişileri listeler.  
  BG.17 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini açıklar.  
  BG.18 Çekici ve vagonlarda ortaya çıkabilecek bakım ve onarım ihtiyaçlarını açıklar.
  BG.19 Çekici bataryalarının nasıl şarj edileceğini açıklar.

  13UY0145-3/B3 SAPANCILIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  BG.1 Taşıma araçlarına yükleme yapma yöntemlerini açıklar.  
  BG.2 Yüklerin bağlanma noktalarını tanımlar. 
  BG.3 Yük üzerinde hasar kontrol esaslarını açıklar.  
  BG.4 Hasar tespit dokümanlarının nasıl doldurulacağını tarif eder.  
  BG.5 Ağırlığına göre yüklerin nasıl konumlandırılacağını açıklar. 
  BG.6 Yüke takılan aparatların işlevlerini tanımlar.
  BG.7 Yüke uygun sapan ve diğer kaldırma aksesuarlarını açıklar.  
  BG.8 Sapanların kontrol esaslarını listeler.
  BG.9 Yüklerin taşıma donanımlarına bağlanma esaslarını açıklar.  
  BG.10 Saha temizliği esaslarını tanımlar.  
  BG.11 Taşıma alanındaki engel ve riskleri açıklar.
  BG.12 Yükte ortaya çıkabilecek dengesizlikleri açıklar.
  BG.13 Operatörle iletişim için kullanacağı işaretleri sıralar.
  BG.14  Yük taşımasında kullanılan manevraları tarif eder.
  BG.15 Yük yerleştirmede güvenlik esaslarını açıklar.
  BG.16 Taşımada kullanılan yardımcı aparatları sıralar.
  BG.17 Tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir malzeme farkını açıklar.  
  BG.18 Tekrar kullanılabilir aparatların nasıl depolanacağını açıklar. 
  BG.19 Depolarda gerçekleştireceği miktar takiplerinin esaslarını tanımlar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir.

  Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  13UY0145-3/A2 İŞ ORGANİZASYONU VE ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ

  BY.1 Çalışma ortamının yapılacak iş için uygunluğunu kontrol eder. 
  BY.2 Sorumluluğu altındaki işlem noktalarını tespit eder.  
  BY.3 İlgili malzemelerin depolama alanında bulundukları yerleri tespit eder. 
  BY.4 Yük taşıma alanında herhangi bir engel veya risk oluşturacak durum olup olmadığını kontrol eder.  
  BY.5 Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçerek hazırlar. 
  BY.6 Yapılacak işleme göre kullanılması gereken alet, araç ve gereçleri belirleyerek temin eder.  
  BY.7 Kullanılacak alet, araç ve gereçlerin çalışma durumunu kontrol eder.  
  BY.8 Kullanılan ekipmanları iş bitiminde temizleyerek kaldırır.  
  BY.9 Yapılan çalışma hakkında amirlerini ve ilgili operatörleri bilgilendirir.  
  *BY.10 Çalışma donanımlarının basınç değerlerinin, elektriksel ve mekanik bağlantılarının doğru ve uygun olup olmadıklarını talimatlara göre periyodik olarak kontrol eder.
  BY.11 Güvenlik düzeneklerinin işlerliğini talimatlara göre periyodik olarak kontrol eder.  
  BY.12 Çalışma sırasında, yağ kaçağı, basınç düşmesi, kısa devre oluşması durumlarında amirine bilgi verir.  
  BY.13 Donanımların düzgün ve sürekli çalışmalarını sağlamak üzere yetkisi dahilinde gerekli bakım aşamalarını uygular.
  BY.14 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini uygular.  
  BY.15 Arızalı donanımların ve araçların değişimi veya onarımı için ilgili sorumlu kişilere haber verir.  
  BY.16 Çalışma işlemlerinin sürekliliğinin sağlanması için araç ve donanımlardaki bozulma, yıpranma türünden olumsuzlukları ilgili amirine aktarır.
  *BY.17 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.  
  *BY.18 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir.  
  *BY.19 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.  
  *BY.20 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular.  

  13UY0145-3/B1 ENDÜSTRİYEL FORKLİFT, İSTİF MAKİNESİ VE TRANSPALET KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Yükün altındaki paletin ve yük ambalajının sağlamlığını kontrol eder.  
  BY.2 Taşıma işleminin ve yükün cinsine göre yardımcı kişiler ile çalışır.  
  BY.3 Taşıma işlemleri sırasında görüş alanı dışında kalan kör noktalar hakkında gözlemciden destek alır.  
  BY.4 Yükü dengelemek ve zarar vermeden yüke ulaşmak için yardımcı kişilerle ve gereçlerle çalışır.  
  BY.5 Taşıma işlemi boyunca gözlemciyle gerekli iletişim araçlarını kullanarak sürekli iletişim sağlar.
  BY.6 Yükün, taşıma işlemi için uygun olup olmadığını kontrol eder.  
  BY.7 Taşıma işlemine başlamadan önce, bağlantılarını ve dengesini kontrol etmek amacıyla yükü kontrollü bir şekilde emniyetli mesafeye kadar kaldırma ve
  indirme hareketlerini yapar.
  *BY.8 Yükü güvenli bir şekilde, talimatlara uyarak kaldırır.  
  *BY.9 Yükü güvenli bir şekilde, talimatlara uyarak yeni konumuna taşır.  
  *BY.10 Yükü, herhangi bir zarar görmeyecek şekilde taşır.  
  BY.11 Yükü görüş alanının en uygun olduğu rotada taşır.  
  BY.12 Taşıma sırasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun hareket eder.  
  BY.13 Taşıma sırasında oluşan hasarları ve deformasyonları tespit ederek raporlar.  
  BY.14 Yükü bırakacağı yerin, iş talimatlarında belirtilen konum olup olmadığını kontrol eder.  
  BY.15 Yanlış malzemenin yanlış işlem noktasına bırakılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır.  
  *BY.16 Yükü son konumuna bırakır.  
  BY.17 Yükü güvenle ve kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirir.  
  BY.18 Tüm işlemleri süre ve iş verimliliği gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirir.  
  BY.19 Yükün, kontrol dışı hareket etmeyecek şekilde son konumuna yerleştirilmesini sağlar.  
  BY.20 Uzaklaştırılması gereken parçaları belirler.  
  BY.21 Bu parçaları talimatlar doğrultusunda yükten uzaklaştırır.  
  BY.22 Taşıma sırasında oluşan tüm hasar ve deformasyonları yetkili kişilere bildirir.  
  BY.23 Taşıma işleminden önce yükte meydana gelmiş hasarları forma işler.  
  BY.24 Taşıma işlemi sırasında meydana gelen hasarları forma işler.  
  13UY0145-3/B1 Endüstriyel Forklift, İstif Makinesi ve Transpalet Kullanımı
  BY.25 Taşınacak yükün ağırlığı ile taşıyacak iş makinesi veya düzeneğinin tonajının mukayesesini yaparak uygun tonajda olanını seçer.
  BY.26 Kayma, düşme veya dökülmeyi önlemek için gerekli aparatları takar.    
  *BY.28 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir.  
  *BY.29 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.  
  *BY.30 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  (*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

  13UY0145-3/B2 ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ ÇEKİCİ KULLANIMI YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Yük ambalajını kontrol eder.  
  BY.2 Yük vagonunu kontrol eder.  
  BY.3 Yük üzerinde ölçme işlemlerini uygular.  
  *BY.4 Yükü vagona yükler.  
  BY.5 Vagonla taşıma için gerekli güvenlik önlemlerini alır.  
  *BY.6 Yükü güvenli biçimde taşır.  
  BY.7 Taşıma sırasında oluşan hasar-bozulma varsa, uygun şekilde bildirir.  
  BY.8 Yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun taşır.  
  *BY.9 Yükü güvenli ve optimum rotada taşır.  
  BY.10 Yükü bırakacağı doğru yeri belirler. 
  *BY.11 Yükü doğru yere bırakır.  
  BY.12 Taşıma sonunda oluşmuş hasar ve bozulma varsa ilgili kişiye bildirir. 
  BY.13 Yükü uygun konuma yerleştirir.  
  BY.14 Çekici ve vagonlardaki gerekli güvenlik tedbirlerini alır. 
  BY.15 Taşımaya ilişkin teslim alma formlarını doldurur.  
  BY.16 Taşımaya ilişkin teslim etme formlarını doldurur.  
  BY.17 Çalışma donanımlarını ve güvenlik düzeneklerini kontrol eder.  
  BY.18 Arızalı donanım ve araçları ilgili kişiye bildirir.  
  BY.19 Koruyucu bakım ve temizlik işlemlerini yapar.  
  BY.20 Çekici ve vagonlardaki bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit eder.  
  BY.21 Çekicinin talimatlarda belirtilen zaman aralıklarında şarj durumunu kontrol ederek gerekirse şarj ünitesine bırakır.
  *BY.22 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır.  
  *BY.23 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir. 
  *BY.24 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.  
  *BY.25 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  (*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

  13UY0145-3/B3 SAPANCILIK İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

  BY.1 Yükün, taşıma aracına uygun şekilde yüklenmiş olduğunu kontrol eder. 
  BY.2 Yüklerin bağlanma noktalarını kontrol eder.  
  BY.3 Yük üzerinde hasar kontrolü yapar.  
  BY.4 Hasar varsa ilgili dokümanları doldurur.  
  *BY.5 Ağırlığına göre yükü konumlandırır.  
  *BY.6 Yüke uygun sapan ve diğer kaldırma aksesuarlarını seçer.
  *BY.7 Kayma, düşme ve dökülmeyi önlemek için yüke gerekli aparatları takar.  
  *BY.8 Sapanlarda gözle görülebilen hataları kontrol eder ve gerekli önlemleri alır.  
  BY.9 Yükleri taşıma donanımına uygun şekilde bağlar. 
  BY.10 Yük taşıma alanının temiz ve düzenli olmasını sağlar.  
  BY.11 Yük taşıma alanında herhangi bir engel veya risk oluşturacak durum olup olmadığını kontrol eder.  
  BY.12 Taşıma esnasında yükü gözleyerek dengesiz durumları operatöre bildirir.  
  BY.13 Operatörün rotası üzerinde bulunan uygunsuz durumları telsiz ya da işaretler aracılığı ile bildirir. 
  BY.14 Yükün taşınması sırasında gerekli manevraları taşıma operatörüne yaptırtır.  
  BY.15 Yükün güvenli bir şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur.  
  BY.16 Taşımada kullanılan yardımcı aparatları yükten ayırır.
  BY.17 Tekrar kullanılabilir aparatları tek kullanımlık malzemelerden ayrıştırır.  
  BY.18 Tekrar kullanılabilir aparatları talimatlara göre uygun yerlerine koyar.  
  BY.19 Depolama bölgesinde miktarı azalan malzemeleri beklemeden yetkili kişilere bildirir.
  BY.20 Depolama bölgesinde miktarı azalan malzemeleri raporlar.  
  *BY.21 Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları kullanır. 
  *BY.22 Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlar doğrultusunda yerleştirir.  
  *BY.23 Tehlikeli ve zararlı atıklar için gerekli önlemleri alarak geçici olarak depolamasını sağlar.  
  *BY.24 İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. 

  (*)Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar

 •  

 • Belge Yenileme

   

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.