• İnşaat İşçisi

  Bu yeterlilik, İnşaat İşçisinin (Seviye 2) iş sağlığı güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve inşaatlarda çalışabilecek alt yapıya kavuşması için, adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak. Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermektir.

 • Teoriden Sorulacaklar

  İnşaat işçisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili belge geçerlilik süresi, gözetim, belge yenileme, sınav türleri ve süreleri, sınav hakları, belgenin iptal edilmesi veya askıya alınması, kapsam, referans dokümanlar, yeterliliklerin birim bazında birleştirilerek belgelendirilmesi gibi konularla ilgili detaylı bilgiler İnşaat işçisi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Programı dokümanında yer almaktadır. 

  İnşaat işçisi Teorik Sınav Sorularının Kapsadığı Konular

  A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Koruma
  Liste içeriğinde yer alan konular ilgili Ulusal Yeterlilikten alınmıştır.

  1. Çalışacağı alandaki tehlike, tehlike kaynakları ve risk unsurlarını listeler.
  2. Yapılacak işe uygun (kalıp, demir, beton, duvar, sıva) iş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler.
  3. Çalışacağı alanda oluşabilecek tehlike ve risk unsurlarına karşı alınmış olan tedbirleri ve ikaz/uyarı
  işaretlerini sıralar.
  4. Yapılacak işle ilgili kazaya sebebiyet verecek tehlikeli durum ve davranışların neler olduğunu açıklar.
  5. İşyerinde kullanılan iş ile ilgili alet ve iş ekipmanlarının olası olumsuzluk durumlarında ne yapması
  gerektiğini açıklar.
  6. Çalışma esnasında, çalışma alanı ve çevresinde meydana gelen tehlikeli durumlar ile karşılaştığında ne
  yapması gerektiğini açıklar.
  7. İş için gerekli araç, gereç ve ekipmanı kullanıma nasıl hazırlayacağını açıklar.
  8. Çalışma ortamının tertip ve düzeni için yapılması gerekenleri listeler.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  1. Yapılacak işe uygun olarak tespit edilen kişisel koruyucu donanımları kullanır.
  2. Kendisine verilen talimat doğrultusunda İSG ile ilgili alınan önlemlere uyar.
  3. Yapacağı/yapılacak işlerde çalışma ortamının temiz bulunmasını sağlar.
  4. Çalışma ortamında yer alan ahşap kalıp malzemelerini gösterir.
  5. Birleştirilmiş ahşap kalıp malzemelerini kendisine gösterilen yere taşır.
  6. Kendisine verilen ahşap kalıp malzemesini, tarif edilen ölçü ve özelliklerde hazırlar.
  7. İş güvenliği kurallarına uyarak kalıpçının nezaretinde kalıpları söker.
  8. Ahşap kalıpçının nezaretinde sökülen ahşap kalıpların temizliğini, bakımını ve istiflenmesini yapar.
  9. Çalışma ortamında yer alan betonarme demircisinin kullanacağı donatı elemanlarını gösterir.
  10. Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden betonarme demircisi nezaretinde keserek, gruplandırır.
  11. Kesilen ve gruplandırılan donatı elemanlarını montaj yerlerine taşır.
  12. Kalıp kanatları kapatılmadan önce, betonarme elemana uygun olan pas payı elemanlarını gösterir.
  13. Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletleri gösterir.
  14. Beton dökümü ve sıkıştırmada kullanılacak aletlerin taşınmasına yardımcı olur.
  15. Beton dökümü, sıkıştırma ve kürleme işlemleri esnasında betoncuya nasıl yardımcı olacağını anlatır.
  16. Çalışma ortamında yer alan duvarcının kullanacağı malzemeleri gösterir.
  17. Örgü harcının yapılacağı yeri temizleyerek, harç için gerekli malzemeleri taşır.
  18. Harç yapılacak yeri temizleyerek, harç için kullanılacak malzemeleri talimatlar doğrultusunda getirir.
  19. Kullanılacak harcı, duvarcı/sıvacı nezaretinde belirtilen özellik ve kıvamda hazırlar.
  20. Duvar örme işlemi esnasında duvarcıya malzeme tedarikini sağlar.
  21. Lento ve hatıl kalıplarını taşır.
  22. Çalışma ortamında yer alan sıvacının kullanacağı malzemeleri gösterir.
  23. Söve veya ön dökümlü elemanları montaj alanına taşır.
  24. İş sonrası çalışma alanı ve çevre ile ilgili temizliği yapar.

 •  

 • Belge Yenileme

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.