• Duvarcı

  Bu yeterlilik Duvarcı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

  • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
  • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
  • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Duvarcı Ulusal Yeterliliği İçin Tıklayınız

 • Teoriden Sorulacaklar

  Aşağıdaki BG’ler size verilen teori sınavı süresinde sorulacak soruların genel çerçevesini belirtmektedir. Almak istediğiniz Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilmeniz gerekenlerin genel hatlarını belirler.

  Sorulacak sorular bu BG’leri bilmenizi isteyecektir.   

  12UY0048–3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE ÇEVRE KORUMA

  BG.1 Çalışacağı alandaki tehlike ve risk faktörlerini sıralar.

  BG.2 Acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  BG.3 Kazaya sebebiyet verecek davranışları listeler.

  BG.4 Çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bulundurulması gerekli olan ekipmanları listeler.

  BG.5 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarını listeler.

  BG.6 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler

  BG.7 Çalışacağı alanının İSG açısından güvenlik kontrolünün nasıl yapacağını açıklar

  BG.8 Çalışma alanında tehlikeye neden olabilecek durumları listeler.

  BG.9 Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.

  BG.10 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.

  12UY0048–3/B1 GENEL DUVARCILIK İŞLEMLERİ

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.2 İp iskelesinin (doğrultu iplerinin) nasıl kurulduğunu açıklar

  BG.3 Harç yapılacak yerin nasıl olması gerektiğini açıklar.

  BG.4 Harç tiplerini ve hazırlama yöntemlerini açıklar.

  BG.5 Gazbeton uygulamalarında rende yapılma nedenlerini açıklar.

  BG.6 Duvarın kolonlara ve kirişlere bağlantısının yapılma nedenlerini açıklar.

  BG.7 Lento ve hatılın kullanım amaçlarını açıklar

  BG.8 Derz yapımında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.

  BG.9 Baca yapımında dikkat edilecek hususları açıklar.

  BG.10 Havalandırma, çöp, tesisat bacaları ve ışıklık yapım tekniklerini açıklar.

  12UY0048–3/B2 PRES TUĞLA YAPIMI

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.2 İp iskelesinin (doğrultu iplerinin) nasıl kurulduğunu açıklar.

  BG.3 Kullanılacak harcın özelliklerini açıklar.

  BG.4 Sıcak havalarda pres tuğla ile duvar örmede dikkat edilecek hususları açıklar

  BG.5 Duvar örerken farklı paletlerden tuğla kullanım nedenlerini açıklar.

  BG.6 Pres tuğla örgü çeşitlerini listeler.

  BG.7 Dış etkilere karşı gerekli koruma işlemlerini açıklar.

  BG.8 Derz uygulamasında dikkat edilecek hususları açıklar

  BG.9 Köşe ve birleşim noktalarının yapımında dikkat edilecek hususları açıklar

  BG.10 Kemer yapımı tekniklerini açıklar.

  12UY0048–3/B3 TAŞ DUVAR YAPIMI

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler

  BG.2 Taş duvar yapılacak alanda temel açma ve tesviye işlemlerini açıklar.

  BG.3 Köşe uygulamalarında dikkat edilecek hususları açıklar.

  BG.4 Kuru uygulamalarda boşlukları nasıl dolduracağını açıklar.

  BG.5 Hatıl kullanım amacını açıklar.

  BG.6 İstinat duvarlarında barbakan oluşturma yöntemlerini açıklar

  BG.7 Zemin ve kesit değişikliği olan noktalarda yapılması gerekenleri açıklar

  BG.8 Dış etkilere karşı gerekli koruma işlemlerini açıklar.

  BG.9 Kemer yapımı tekniklerini açıklar.

  BG.10 Derz harcı prizini aldıktan sonra yapılması gerekenleri açıklar.

  12UY0048–3/B4 ŞÖMİNE/BARBEKÜ YAPIMI

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.2 Derz artılarını yerleştirme yöntemlerini açıklar.

  BG.3 Yatay ve düşey donatıları yerleştirme yöntemlerini açıklar.

  BG.4 Genleşme köpüğünün uygulama yöntemini açıklar.

  BG.5 Cam tuğla duvarların dış etkilere maruz kalacağı durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

  12UY0048-3/B5 CAM TUĞLA YAPIMI

  BG.1 Kullanacağı araç, ekipman ve malzemeleri listeler.

  BG.2 Harç tiplerini ve hazırlama yöntemlerini açıklar.

  BG.3 Şömine/barbekü elemanlarını listeler.

  BG.4 Davlumbaz ve baca yapım tekniklerini açıklar.

  BG.5 Baca şapkasını yerleştirme yöntemini açıklar.

 •  

 • Performansta Sorulacaklar

  Aşağıdaki işlem basamakları size verilen performans/proje sınavı süresinde uygulamanız gereken iş ve işlemlerdir. Bu işlemleri yapabilmeniz için sınav yapıcı sınav başlangıcında size bir performans sınav projesi verecektir.

  12UY0048–3/B1 GENEL DUVARCILIK İŞLEMLERİ

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.

  BY.3 Yapacağı işe ait projeyi inceler

  BY.4 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç, ekipman ve harç teknesini hazır hale getirir.

  BY.5 Projeye göre duvar örülecek yerleri belirleyerek gerekli temizliği yapar.

  BY.6 Duvar malzemesi ve duvar özelliklerine göre kullanacağı örgü harcı tipini belirler.

  BY.7 Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda ve talimata göre örgü harcı malzemelerini hazırlar

  BY.8 Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek) yeri nemlendirir/ıslatır

  BY.9 Gazbeton/bims ve blok tuğla uygulama yapılacak yüzeye hazırladığı örgü harcını serer.

  BY.10 İlk sırayı oluşturmak için duvarın her iki köşe başına tam mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlayı uygun birleştirme malzemeleri ile terazisinde yerleştirir.

  BY.11 Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker.

  BY.12 Her iki köşe başındaki mastarlık gazbeton/bims ve blok tuğlanın aralarını ipe uyarak, örgü kurallarına ve derz aralıklarına dikkat ederek yerleştirir

  BY.13 Mastar ve su terazisi ile kontrol ederek ilk sırayı tamamlar.

  BY.14 İkinci sıraya gazbeton uygulamasında hazır yapıştırıcı, bims ve blok tuğla uygulamasında harç ile uygulamaya başlar

  BY.15 İkinci sırayı oluşturmak için yarım parçaları duvarın her iki köşe başına şakül veya terazisine uygun yerleştirerek kuralına göre ip çeker.

  BY.16 Her bir duvar elemanını ipe ve örgü kuralına uygun olarak yerleştirerek ikinci sıra uygulamasını tamamlar

  BY.17 Diğer sıraları yerleştirirken köşeye yerleştirdiği gazbeton/bims ve blok tuğla malzemeyi ilk sırayla aynı doğrultuda örer.

  BY.18 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.

  BY.19 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar.

  BY.20 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.

  BY.21 Uygulamada, duvarın iç ve dış tarafına taşan fazla harçları mala yardımıyla temizler.

  BY.22 Yatay delikli tuğlalar ile yapılan uygulamalarda deliklerin dışarı gelmemesine dikkat eder.

  BY.23 Projeye uygun olarak gerekli yerlerde kapı veya pencere boşluklarını oluşturur.

  BY.24 Kapı veya pencere boşluklarına uygun hazır lentoyu yerleştirir.

  BY.25 Projesinde belirtilen örgü çeşidine ve duvar uygulama tekniklerine uygun olarak diğer sıraları tamamlar.

  BY.26 Projesine uygun olarak bacanın uygulanacağı alanı, duvardan ayrı olarak belirler

  BY.27 Örgü harcını uygun oranlarda, uygun bir yerde hazırlar.

  BY.28 Baca örgü malzemesini ve baca örülecek yeri ıslatır

  BY.29 Projesine göre; bacanın birinci sırasını tekniğine uygun olarak örgü harcı yardımıyla yerine yerleştirir

  BY.30 Baca kanalını, dik bir eksen üzerinde şaşma olmadan, aynı kesitte devam ettirir

  BY.31 Baca duvarının her köşesinin dik olmasını su terazisi veya şakül ile kontrol ederek sağlar

  BY.32 Baca örgü malzemesi ile duvar arasına örgü harcı koyarak duvarla birleştirir.

  BY.33 Baca kanalının içerisinde harç kalıntıları bırakmadan derzleri doldurur.

  BY.34 Harç artıklarının baca kanalının içine dökülmemesine dikkat ederek derzlerdeki fazla harcı alır

  BY.35 Baca kanalına, baca deliği girişi bırakır.

  BY.36 Baca kanalını temizlemek için döşemeden en çok 70 cm yükseklikte temizleme deliği yapar.

  BY.37 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder.

  BY.38 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir

  BY.39 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar

  12UY0048-3/B2 PRES TUĞLA YAPIMI

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.

  BY.3 Yapacağı işe ait projeyi inceler.

  BY.4 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç ekipman ve harç teknesini hazır hale getirir.

  BY.5 Projeye göre duvar örülecek yerleri belirleyerek gerekli temizliği yapar.

  BY.6 Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda ve talimata göre örgü harcı malzemelerini hazırlar.

  BY.7 Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek) yeri nemlendirir/ıslatır

  BY.8 Tuğlaların konacağı yüzeye ve tuğlanın yapıştırma yüzeyine normal kıvamlı örgü harcı koyarak boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

  BY.9 Duvarın her iki köşesine mastarlık pres tuğlayı, lastik tokmak ve benzeri uygun alet ile vurarak terazisine getirir.

  BY.10 Taşan harcı mala ve benzeri uygun alet ile sıyırarak alır.

  BY.11 Mastarlıkların ön yüzüne ipi tekniğine uygun çeker.

  BY.12 Duvarı örgü kurallarına uygun olarak örer.

  BY.13 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine geçmeli olacak şekilde yapar.

  BY.14 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.

  BY.15 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.

  BY.16 Derz boşluklarındaki harcı şekillendirir.

  BY.17 Tuğla yüzeyinde kalan harçları sert bir fırça ile temizler.

  BY.18 Projesindeki kemeri hazır verilen şablona uygun şekilde örer

  BY.19 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder.

  BY.20 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir

  BY.21 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

  12UY0048-3/B3 TAŞ DUVAR YAPIMI

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.

  BY.3 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç ve ekipmanı hazır hale getirir.

  BY.4 Duvar yapılacak alanda taşları, kullanabileceği şekilde balyoz, külünk ve benzeri ile kırıp boyutlandırarak taşların yüzeylerini kabaca düzeltir.

  BY.5 Duvar projesindeki ölçülere göre ahşap şablonlar hazırlayarak gereken yerlere yerleştirir.

  BY.6 Ahşap şablonlar arasına uygun gerginlikte ip çeker.

  BY.7 Duvar harcını hazırlar.

  BY.8 Taşların temizliğini yapar

  BY.9 Duvar örülecek yeri ve kullanılacak taşları ıslatır

  BY.10 Duvar yapımına, zemine ve köşelere en iri taşları koyarak başlar.

  BY.11 Duvar kalınlığı aynı olacak şekilde taşları yatay sıralar halinde üst üste yerleştirir.

  BY.12 Bütün taşları geniş yüzeyleri üzerine ve en az üç noktası ile altındaki taş sırasına oturacak şekilde yerleştirir.

  BY.13 Taşlar arasında en az boşluk kalacak şekilde birbirleriyle yatay ve düşey doğrultularda bağlantılar yapar

  BY.14 Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey derzlerin uygun kalınlıkta olmasına dikkat eder

  BY.15 Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını geçmeli olacak şekilde yapar.

  BY.16 Köşe birleşimlerini dik olacak şekilde örer.

  BY.17 Harcın taşlar arasına ve derz boşluklarına iyice dolması için harcı şişler

  BY.18 Derzleri çimento harcıyla doldurarak istenilen şekle getirir

  BY.19 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder

  BY.20 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir.

  BY.21 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar

  12UY0048–3/B4 ŞÖMİNE/BARBEKÜ YAPIMI

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.

  BY.3 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç ve ekipmanı hazır hale getirir.

  BY.4 Ateşe dayanıklı örgü harcını (şamot harcı) hazırlar.

  BY.5 Şömine/barbekü yapılacak yüzeyi temizleyerek düzgünlüğünü sağlar.

  BY.6 Şömine/barbekü örgü işinde kullanılacak tuğlaları ve örgü yapılacak yüzeyi ıslatır.

  BY.7 Örgü harcını döşemeye serer.

  BY.8 Şömine/barbekü ayaklarının yapımı için kullanılacak malzemeleri zemin (şömine yapılacak yüzey) üzerindeki harca bastırarak oturtturur

  BY.9 Düşey ve yatay derzler içindeki boşlukları harç ile doldurur.

  BY.10 Şömine/barbekü ayaklarını projesindeki kalınlık ve yüksekliğine göre örer.

  BY.11 Ateşlik kısmının zeminle (şömine yapılacak yüzey) olan bağlantısını kesmek için ocak tabanını yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme (şamot harcı) ile örer.

  BY.12 Ocak tabanı altında ızgara ve kül kutularını yerleştirmek için projedeki ölçüsüne uygun boşluklar bırakır. 1

  BY.13 Önce ocak yan duvarlarını daha sonra ocak arka duvarlarını yüksek sıcaklığa dayanıklı malzeme ile örer

  BY.14 Ocak arka duvarını şömine ağız açıklığının 1/3’ ü kadar düşey, geriye kalan 2/3 yüksekliği ise 10-20 cm arasında değişen ölçüde odaya doğru eğimli örer

  BY.15 Açık hazne şöminelerde ateşi ve dumanı kontrol edebilmek için gerekli olan duman kapağını davlumbazın arkasına köşebentleri ile tutturur

  BY.16 Ateşlik kısmının üstüne davlumbazın yapılabilmesi için 45° veya 60°lik açıyla ön ve yan duvarları uygun malzemeler ile örer

  BY.17 Projesindeki ölçüsüne göre davlumbazın üst ortasına bacayı uygun malzeme ile örer.

  BY.18 Şömine/ barbekü dış cephesini dekoratif tuğlalarla kaplayarak vernikler.

  BY.19 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder

  BY.20 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir.

  BY.21 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

  12UY0048–3/B5 CAM TUĞLA YAPIMI

  BY.1 Çalışma alanında İSG ile ilgili bulundurulması gereken ikaz ve uyarı levhalarına uyar.

  BY.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri (baret, iş ayakkabısı, iş eldiveni, toz maskesi, iş gözlüğü) kullanır.

  BY.3 Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirleyerek, malzeme, araç gereç ve ekipmanı hazır hale getirir.

  BY.4 Metal U profilleri projede belirtilen ölçülerde keser

  BY.5 Metal U profilleri dört köşesinden metal köşebentler yardımıyla çeşitli yöntemlerle çerçeve oluşturacak şekilde birleştirir.

  BY.6 Profil tabanlarında ortalama 50 cm aralıklarla delikler açar.

  BY.7 Metal çerçevenin yatay ve düşey konumunu kontrol ederek sabitler.

  BY.8 Matkap yardımıyla duvarda profildeki deliklerin hizasında uygun malzemeye göre delikler açar.

  BY.9 Dübel ve vida yardımıyla çerçeveyi yapı elamanlarına sabitler.

  BY.10 Üretici talimatlarına uygun olarak yapıştırma harcını hazırlar.

  BY.11 Metal çerçevenin taban profili içine harç döker.

  BY.12 Profilin içerisine donatı demiri yerleştirerek yüzeyi düzeltir.

  BY.13 Plastik ayar aparatlarıyla derz boşluklarını ayarlayarak cam tuğlaların ilk sırasını yerleştirir.

  BY.14 Düşey ve yatay derzlere uygun genişliği sağlayacak şekilde harç koyar.

  BY.15 İlk cam tuğla sırasının dizilmesinden sonra, lastik tokmakla tuğlaların üst kenarlarına hafifçe vurarak terazisine getirir.

  BY.16 Düşey derzler arasına düşey donatı demirleri yerleştirerek duvar örmeye devam eder.

  BY.17 Donatı demirlerini yatayda ve düşeyde iki veya üç sırada bir cam tuğlaya temas ettirmeden yerleştirir.

  BY.18 Derz dolgu malzemesini üretici tariflerine göre hazırlar

  BY.19 Harç kuruduktan sonra plastik ayar aparatlarının kulakçıklarını kırarak derz dolgu malzemesini uygulamaya hazır hale getirir

  BY.20 Yatay ve düşeyde derz dolgusu yapar.

  BY.21 Uygun malzeme (sünger, bez, ve benzeri) yardımıyla derz fazlalıklarını temizler.

  BY.22 Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol eder

  BY.23 Yüzeylerde tespit ettiği kusurları ve eksiklikleri giderir

  BY.24 Dökülen harçları mala ile toplayarak çalışma ortamının genel temizliğini yapar.

 •  

 • Kritik Adım

   Bir adayın performans sınavı sürecinde kesinlikle yapması gereken bir işlem basamağıdır.

  Detaylar için tıklayın...

 •  

 • Belge Yenileme

    

  YENİDEN BELGELENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur:

  5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu. sözleşme, fatura. portfolyo. vb.) sunmak.

  Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik bilimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.

  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 vıl daha uzatılır.  

 •  

SINAV ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Amacı, AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. nin TÜRKAK ve MYK’dan aldığı AKREDITASYON ve “SINAV VE BELGELENDIRME YETKISI” doğrultusunda Sınav ve Belgelendirme hizmeti sunmaktır.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Adaylar teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulurlar.  Teorik sınav değerlendirmesi doğru cevaplar üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Kendilerine bildirilen sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Adayların sınav sonuçlarına göre AVRUPABELGE süreci yönetir. Belgelendirme kararı sonucuna göre işlem yapar. Ve ilgili sonuçları www.avrupabelge.com.tr ve www.myk.gov.tr web adresinde yayınlanır.

Her bir Belgelendirme sürecine ait genel bilgiler tanımlama tablosunda sunulmuştur.

3. BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
Belgeli kişinin Belge Talep Formu ve Personel Belgelendirme Sözleşmesindeki beyanına uymama, bu şartnamede kurallara uymama, Logo/Marka kullanım talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir veya askıya alınır. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını AVRUPABELGE Belgelendirmeye iade etmekle yükümlüdür.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilen adaylar www.myk.gov.tr portalında da askıya alınır.


4. İTİRAZ VE ŞİKAYET
Belgelendirme süreci ile ilgili, Sınav yapıcı, Sınav süreci, Sınav alanı ile ilgili itiraz veya şikayetler www.avrupanbelge.com.tr web adresinde yayınlanan itiraz/şikayet formu doldurulmak suretiyle kuruluşumuza elden, posta, kargo veya mail ile göndererek yapabilirler. Yapılan itiraz ve şikayetler en geç 30 gün içerisinde neticelendirilir ve İtiraz/şikayette bulunan kişiye bildirilir.